xs
xsm
sm
md
lg

แล้งนี้หมดห่วง! น้ำกักเก็บในเขื่อนภาคอีสานมีมาก เกษตรกรทำได้ทั้งนาปีนาปรัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - หมดห่วงแล้วหน้าแล้งนี้ สถานการณ์น้ำเขื่อนในพื้นที่ภาคอีสาน เขื่อนจุฬาภรณ์-อุบลรัตน์ และลำปาว รวมถึงอีก 6 เขื่อนลุ่มน้ำชีมีปริมาณน้ำกักเก็บมากพอทำนาปรังได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เผยเป็นผลสืบเนื่องต่อยอดจากโครงการพัฒนาแก้มลิงในพระราชดำริ ในหลวง ร.๙


วันนี้ (4 มี.ค.) นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชี และติดตามการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนลำปาว สามารถเก็บกักน้ำเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนได้มากกว่า 2,740 ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อนระบายน้ำในลุ่มน้ำชีอีก 6 เขื่อน

ประกอบด้วย เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย สามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำชีได้อีก 168 ล้านลูกบาศก์เมตร


นอกจากนี้ อ่างเก็บน้ำจากโครงการในพระราชดำริตลอดแนวลุ่มน้ำชี เช่น โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ และโครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีกกว่า 150 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้ 356 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมโครงการในพระราชดำริในบริเวณลุ่มแม่น้ำชีสามารถช่วยรองรับและป้องกันน้ำหลากในฤดูฝนที่ผ่านมาและเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งได้ทั้งสิ้น 3,246 ล้านลูกบาศก์เมตร


นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ระบุว่า จากการติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการในพระราชดำริฯ โครงการพัฒนาแหล่งเก็บน้ำตามธรรมชาติและโครงการแก้มลิง ในจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด รวมทั้ง 59 แห่ง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในปี พ.ศ. 2532 โดยสำนักงาน กปร.กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่างๆ ข้างต้นแล้วเสร็จในปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้แก้มลิงเหล่านี้สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 142 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 137 ล้านลูกบาศก์เมตร การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริดังกล่าวส่งผลให้ในปีนี้เกษตรกรในบริเวณลุ่มแม่น้ำชี โดยเฉพาะบริเวณลำน้ำพอง และลำน้ำพรม สามารถทำการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเกษตรกรจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ไม่น้อยกว่า 848,000 ไร่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำต่างๆ สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างยิ่ง


ขณะนี้สำนักงาน กปร. และกรมชลประทานอยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้พระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร อ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จื่อ และอ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำในบริเวณต้นน้ำของลุ่มแม่น้ำชีได้กว่า 240 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้คาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าเกณฑ์ปกติประมาณร้อยละ 10 ซึ่งต้องจัดเตรียมแผนการรับมือเพื่อรองรับฝนที่อาจตกหนักในบางพื้นที่ ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อมเพื่อให้แหล่งเก็บน้ำต่างๆ มีศักยภาพพร้อมในการรับน้ำ และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดอุทกภัยได้ทันท่วงที


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...