xs
xsm
sm
md
lg

สศร.ประกาศรายชื่อ 43 โครงการได้รับทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สศร.ประกาศรายชื่อ 43 โครงการได้รับทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ย้ำให้ทุกโครงการต้องมีการจัดทำตัวชี้วัด สามารถสร้างประโยชน์ในการเผยแพร่ให้ความรู้ในงานศิลปะร่วมสมัยให้เกิดขึ้นได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย


ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศให้ทุนส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้เสนอโครงการเข้ามาพิจารณารวมทั้งสิ้น 337 โครงการ รวม 313 ล้านบาท ในขณะนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้มีการพิจารณาโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้ว รวม 43 โครงการ วงเงิน 10 ล้านบาท

ดังนี้ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการที่ใช้พื้นฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อยอดร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ รวม 26 โครงการ ได้แก่ 1.สืบสานตำนานชีวิตสองฝั่งลุ่มน้ำลำสะแทดด้วยศิลปะร่วมสมัย 2.เทศกาลศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2564 3.แพร่ รีไวเวิล 3 : ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต 4.ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์แลนด์มาร์กใหม่ให้หัวใจพระนคร 5.ลาดชุมชนพญานาค 4 ตระกูล

6.ภาพสะท้อนบนรอยเงา 7.ละครหุ่นร่วมสมัย สินไซเดินดง (ภาคต่อ) ปี 2 8.นิทรรศการศิลปะนามธรรม 7 รอบนักษัตร ปรีชา อรชุนกะ 9.ส่งเสริม สร้างสรรค์ สืบสาน อนุรักษ์ ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ผ่านเกมออนไลน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.พัฒนาองค์ความรู้จากศิลปะการแสดงโขนและร่างกายศึกษา

11.นาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด สยาม 12.ศิลปะร่วมสมัย “นครศรีธรรมราชศิลปะไฉไล” 13.ศาลายาเนี่ยนร่วมสมัยเพื่อการสร้างความหลากหลายทางสังคม ผ่านกระบวนการศิลปะกับชุมชน 14.วัยเกษียณ..เขียนสร้างงาน 15.100 แรงบันดาลไทย: สร้างคนบันดาลไทย 16.ขัดกันอย่างมิตร 17.แสดงศิลปกรรมของสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 18.การแข่งขันสรรค์สร้างภาพยนตร์สั้นในหัวข้อกรุงเทพมหานคร ในมุมมองใหม่ 19.ท่องไทยในโลกนิทาน : ละครนิทานสื่อผสมด้านศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย 20.เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชันอิสระเพื่อนักแอนิเมชันไทย ครั้งที่ 6
21.ศิลปะฟื้นชีวิตวรรณกรรม นำมูลค่าชุมชน : การประยุกต์ “เมืองสิด-แหมะเว” 22.การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผ่านกิจกรรมคีตศิลป์ นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 23.เทศกาลศิลปะ “แก่น เก่า เก๋า” S.O.E.Our City Old Town 2021 24.การพัฒนาบอร์ดเกมมวยไทย 25.สร้างสรรค์งานศิลป์ สุรินทร์ถิ่นศิลปะ 26.เทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปะวิถี ครั้งที่ 5

สำหรับแนวทางที่ 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวม 10 โครงการ ได้แก่ 1.นิทรรศการ 2 ทศวรรษกลุ่มจิตรกรไทย 2.สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศิลปะการเต้นของเยาวชนไทย 3.Art for life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม 4.ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ 5.เทศกาลนักวาดและนักสร้างสรรค์แห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 6.สร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะเพื่อชุมชน การแปลงศาลเจ้าเป็นหอศิลปวัฒนธรรม 7.เปิดบ้านศิลปะทะเลน้อยพื้นที่ทางศิลปะของชุมชน 8.สืบสาน สื่อสารนาฏศิลป์ไทย ผ่านการแสดง สาธิต หมายเลข 60 9.พันธมิตรละครไทย ก้าวไปด้วยกัน 10.สร้างเสริมเครือข่ายนักวิจารณ์วรรณกรรมรุ่นใหม่ : อ่าน - คิด - วิจารณ์ สร้างภูมิคุ้มกันแก่สังคมไทย

ส่วนแนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศและสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ประเทศไทย รวม 7 โครงการ ได้แก่ 1.นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 17 2.เทศกาลดนตรีแจ๊ซนานาชาติหัวหิน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 3.การแสดงศิลปะร่วมสมัย "ผีบอก" : วัฒนธรรมการ์ตูนผีไทย 4.การเผยแพร่การแสดงละครหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง "ซ่อนกลิ่น เดอะมิวสิคัล พัพเพทโชว์ 4D" 5.พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายร่วมสมัยอย่างยั่งยืนสู่สากลโดยแบรนด์รีนิมโปรเจค 6.โขน - temporary และ 7.ละครรำร่วมสมัยเรื่อง เฮเลนออฟทรอย

ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการต้องมีการจัดทำตัวชี้วัด สามารถสร้างประโยชน์ในการเผยแพร่ ให้ความรู้ในงานศิลปะร่วมสมัยให้เกิดขึ้นได้จริง และเห็นผลเป็นรูปธรรมด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...