xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟชูมาตรฐานการผลิตระดับสากล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากวิกฤตที่ทั่วโลกกำลังเผชิญครั้งใหญ่ คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่างส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน และทำให้ใครหลายคนรู้ดีว่าหากไม่มีการตั้งรับที่ดี ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน จะส่งผลกระทบที่รุนแรงในด้านสุขภาพ การเงิน วิถีชีวิต ขยายวงกว้างไประดับประเทศจนถึงทั่วโลก เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ความปกติใหม่ หรือ New Normal ชัดเจนและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้คนเกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือ การรักษาสุขภาพ ใส่ใจบริโภคอาหารปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร” ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำระบบการบริหารระดับสากลและระบบมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านชุมชนสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล


นอกเหนือจากมาตรฐานคุณภาพระดับประเทศของไทยแล้ว ธุรกิจอาหารของซีพีเอฟยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหารของประเทศอังกฤษ (BRC-British Retail Consortium) มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตของประเทศเยอรมนี (QS Quality Scheme for Food) มาตรฐานสากลระดับโลกสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร (Global Good Agricultural Practices - Global G.A.P.) มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์อาหารตามบัญญัติศาสนาอิสลาม (Halal Certification)

น.สพ.พยุงศักดิ์ สมยานนทนากุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านระบบมาตรฐานอาหารสากล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมีโมเดลธุรกิจผลิตอาหารแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ จึงเป็นข้อดีที่บริษัทสามารถควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพของวัตถุดิบตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต และมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย จึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเอฟเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ และความปลอดภัยจากผู้บริโภคในประเทศไทยและในต่างประเทศทั่วโลก


“ด้วยวิสัยทัศน์จากประธานคณะผู้บริหารฯ ได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลสำหรับการผลิตอาหารของซีพีเอฟ (CPF Digital Traceability) วัตถุประสงค์เพื่อระบบตรวจสอบย้อนกลับมีความแม่นยำ ถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของซีพีเอฟ อีกทั้งเพื่อนำไปปฏิบัติในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในทุกประเทศทั่วโลกที่บริษัทไปลงทุน สร้างความเชื่อมั่นการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้อย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม การแปรรูปอาหารครอบคลุมไปถึงวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า ระบบขนส่งและการกระจายสินค้า” น.สพ.พยุงศักดิ์ กล่าว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น