xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ประกาศ อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ระดับสูงเพิ่มอีก 1 อำเภอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ ประกาศ อ.พนมทวน เป็นพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ระดับสูง เพิ่มอีก 1 อำเภอ หลังเซียนพนันชายติดโควิด-19 จากบ่อนเมืองจันท์ พร้อมสั่งคุมเข้มช่องทางธรรมชาติ 4 อำเภอชายแดน ป้องกันแรงงานลักลอบเข้าเมือง

วันนี้ (3 ม.ค.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีมีประกาศจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขยายวงกว้างขึ้น และมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อย่างเข้มขัน และต่อเนื่อง จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอยกเลิกคำสั่งประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตร 22 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับหนังสือกระทรงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว7754 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/7830 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงออกประกาศเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กำหนดพื้นที่สถานการณ์ระดับอำเภอ ดังนี้ พื้นที่เฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอบ่อพลอย อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ และอำเภอห้วยกระเจา พื้นที่เฝ้าระวังสูง ได้แก่ พื้นที่อำเภอไทรโยค และอำเภอพนมทวน โดยให้อำเภอที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 ให้นายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการในเขตพื้นที่ ข้อ 3 ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง (ศปก.ทม.) เป็นผู้รับผิดชอบระดับตำบล โดยให้มีบูรณาการร่วมกับอำเภอ จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรการแนบท้ายประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ดังนี้ พื้นที่เฝ้าระวัง ทั้ง 11 อำเภอข้างต้นมีมาตรการในการปฏิบัติดังนี้

1.พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง 2.จำกัดเวลาเปิดปิดดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3.ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4.กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่ 5.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ 6.พิจารณาการ work from home ตามความเหมาะสม

พื้นที่เฝ้าระวังแนวชายแดน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอสังขละบุรี อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอทองผาภูมิ ให้กำชับและควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้ 1.พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง 2.จำกัดเวลาเปิดปิดดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3.ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4.กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่ 5.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ 6.ให้พิจารณา work from home ตามความเหมาะสม
และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ที่มีผู้ติเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอละ 1 ราย ประกอบด้วย อำเภอไทรโยค และอำเภอพนมทวน ให้กำชับและควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนี้ 1.พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข

2.จำกัดเวลาเปิดปิดดำเนินการของสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 3.ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 4.กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวมิให้มีการเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่ 5.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก และ 6.ให้มีการ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น