xs
xsm
sm
md
lg

กรมโยธาฯ จัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อร่างผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

วันนี้ (26 พ.ย.) ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา หอประชุมอาคารปฐมสัมมนาคาร นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

การจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครปฐมเป็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับบทบาทและศักยภาพ สถานการณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนงานและโครงการพัฒนาที่สำคัญ โดยมีขอบเขตพื้นที่วางผังครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 28 แห่ง มีกระบวนการขั้นตอนวางผังตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการวางและจัดทำผังเมืองรวม

การจัดประชุมในวันนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้มีการเสนอความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ 2-23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งได้เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และได้นำข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นมาปรับปรุงร่างผังเมืองรวมแล้ว สำหรับการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย และจะนำความคิดเห็นไปปิดประกาศ 15 วัน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...