xs
xsm
sm
md
lg

กกต.จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room)

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) หากสงสัย หรือพบผู้สมัครนายก-ส.อบจ. ทุจริต โทร.สายด่วน 1444           

วันนี้ (21 พ.ย.) นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุม ดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 
           
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War RoOm) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนวิเคราะห์ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรืผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
           
ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Rom) ตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการติดตาม ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และรับรายงานจากส่วนต่างๆ ได้แก่ รับรายงานจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สายด่วนเลือกตั้ง 1444 ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการแสวงหาข้อมูลโดยศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E - War Room) 
         
เมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน ศูนย์บริหารการหาเสียงจะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และเสนอต่อคณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น และหากเกิดกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลต่อไป 

           
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 73 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเสือกตั้งไม่ว่าโดยทางใด ว่าการหาเสียงเลือกตั้งนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว และมีอำนาจสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลโดยทันที 
           
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สายด่วน 1444 "ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ" นายขวัญเพชร ถนอมนาม ผอ.กกต.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เผย 
           
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครนายก อบจ.จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หรือหมอหนุ่ย ผู้สมัครเบอร์ 1 หัวหน้าทีมพลังกาญจน์ 2.นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือเสี่ยสรรค์ ผู้สมัครเบอร์ 2 หัวหน้าทีมพลังใหม่ 3.น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล ผู้สมัครเบอร์ 3 หัวหน้าทีม NEXT กาญจนบุรี และ 4.พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ ผู้สมัครเบอร์ 4 ทีมกาญจน์ก้าวใหม่
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...