xs
xsm
sm
md
lg

"รศ.นพ.ชาญชัย" รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี มข. คนที่ 11

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - รศ.นพ.ชาญชัยพานทองวิริยะกุล รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี ม.ขอนแก่น คนที่ 11 โดยปฏิญาณตนจะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

เมื่อเวลา13.00 น.วันนี้ (22 มิ.ย.) ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้มีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

เมื่อ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมภริยา ประจำที่ ณ บริเวณพิธี นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังสิ้นสุดการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดี และภริยาถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนั้นได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีกล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ หลังการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อธิการบดี

ประกอบด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ ในฐานะตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ประธานสหภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผอ.สำนักงานอธิการบดี ในฐานะตัวแทนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี


นายธัญญา ภักดี ผอ.กองกลาง อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ความว่า “ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เนื่องจาก นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นลับ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แต่โดยที่ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ถูกฟ้องคดี และกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี”


รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. กล่าวรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ความว่า “ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นหน้าที่อันสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบอย่างสูงยิ่งในการนำพาองค์กรแห่งนี้ขับเคลื่อนเพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มีมากว่า 5 ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาที่สั่งสม และบ่มเพาะจากพลังความคิดของผู้รู้ในหลากหลายสาขาวิชา ผนวกด้วยสำนึกในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน จึงส่งผลให้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดล้วนเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่า สนองตอบการพัฒนาประเทศชาติในทุกมิติ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมส่งมอบทักษะ ประสบการณ์ หล่อหลอมความคิด และจิตวิญญาณอันดีงามสู่สังคม

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกอบกับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัย และประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้โอกาสทำหน้าที่อันทรงเกียรติในวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อนำความก้าวหน้ามาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่สังคม และประเทศชาติสืบไป ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
สำหรับประวัติ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2499 สมรสกับ ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล พยาบาลเชี่ยวชาญ ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีธิดา 2 คน คือ แพทย์หญิงสริตา พานทองวิริยะกุล แพทย์ผู้ให้สัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ และแพทย์หญิงสุชญา พานทองวิริยะกุล แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...