xs
xsm
sm
md
lg

นิสิต ป.เอก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา นำปรัชญา ศก.พอเพียงแก้วิกฤตมหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - นิสิต ป.เอก สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 7 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเสวนา “แนวทางการแก้วิกฤตมหาวิทยาลัยไทยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หวังนำเสนอแนวคิดในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ลดปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อองค์กร


วันนี้ (4 มิ.ย.) ตัวแทนนิสิต และนิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 7 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกันจัดการเสวนาเรื่อง “แนวทางการแก้วิกฤตมหาวิทยาลัยไทยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 8 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดการเสวนา และมี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ประนอมศาล ศาลอุทธรณ์ ผู้ประนอมศาล ศาลจังหวัดพัทยา ผู้ประนอมศาล ศาลอาญา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 2 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นิสิตระดับปริญญาเอก และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 250 คน

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษาได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีนิพนธ์ สาขาการจัดการสาธารณะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปในลักษณะการบริการวิชาการแก่สังคม

ทั้งนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการสาธารณะ มาตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบัน มีนิสิตที่เรียนในสาขาวิชานี้ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกว่า 300 คน และการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาภูมิเศรษฐกิจสังคมตามแนวพระราชดำริ ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว และได้กำหนดให้มีการสัมมนา หรือเสวนาขึ้น 2 ครั้ง เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จริง และได้รับความรู้ครบทุกแง่มุม

โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ลลิต ถนอมสิงห์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ ) ลลิต กล่าวว่า จากรายงานของนิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะรุ่นที่ 7 พบว่า หัวข้อการเสวนาในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่สอดคล้องต่อสภาพของระบบการศึกษา ที่หากได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของไทย ก็จะส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติต่อไป

ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า นโยบายในการจัดการบริหารวิชาการแก่สังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถือเป็นนโยบายสำคัญของวิทยาลัยฯ และในครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมกับคณะนิสิตปริญญาเอก สาขาการจัดการสาธารณะรุ่นที่ 7 จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มาจากหลายภาคส่วน

เช่น หน่วยงานยุติธรรม คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจด้านการศึกษาได้รับความรู้ หลังพบว่า ในช่วงระยะประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญต่อปัญหามากมายที่ทำให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเสียหาย ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะคล้ายๆ กัน และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

เช่น เรื่องความขัดแย้งในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย จนถึงขั้นปรากฏเป็นข่าว เรื่องการฟ้องร้องระหว่างอาจารย์ต่ออาจารย์ หรืออาจารย์ต่อผู้บริหาร เป็นต้น

สำหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได้เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และยังเป็นการสร้างธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้ามพ้นวิกฤตเหล่านั้นไปได้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ผู้มีส่วนได้เสีย และมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการบริหารกิจการภายในของแต่ละแห่งต่อไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...