xs
xsm
sm
md
lg

รณรงค์ต้านภัยการค้ามนุษย์ที่ จ.อุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

งานงานประชา-รัฐ ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ จัดขึ้นที่ลานกิจกรรมห้างเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี
อุดรธานี - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกมิติ ยกขบวนศิลปินชั้นนำสร้างสีสัน พร้อมสาระความรู้ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ในงานประชา-รัฐ ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ที่จังหวัดอุดรธานี มุ่งสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนร่วมป้องกันภัยค้ามนุษย์

ค่ำวานนี้ (24 ก.พ.) ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้ายูดีทาวน์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานประชา-รัฐ ร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ การจัดงานครั้งนี้ประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การค้ามนุษย์

รวมถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้บริการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาแก่กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสียหายจากการค้ามนุษย์ สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยมีศิลปินชั้นนำ และการแสดงนิทรรศการต่างๆ ช่วยให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะแสวงผลประโยชน์จากการค้าเด็ก ค้าแรงงาน การบังคับขอทาน โดยเฉพาะการหลอกลวงสตรีเพื่อบังคับค้าประเวณี

ปัจจุบัน รูปแบบของการค้ามนุษย์มีความซับซ้อนขึ้น ปัจจัยที่นำไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์มีทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ที่มีค่านิยมพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมที่เอารัดเอาเปรียบ ต่อเด็กและสตรี และปัจจัยอื่นๆ เช่น ความยากจน การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ ช่องว่างของกฎหมาย แรงงานเด็ก และสตรีราคาถูกมีมากขึ้น

สำหรับประเทศไทย มีความเกี่ยวข้องต่อการค้ามนุษย์ทั้ง 3 สถานะ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ คือเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทาง โดยรูปแบบการค้ามนุษย์ที่ยังพบในประเทศไทย เช่น การบังคับขายบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ และการนำคนมาขอทาน

รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันปราบปราม เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากล เช่น การประกาศใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติมการประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในเรื่องการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ และการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ต้องประสานความร่วมมือร่วมใจ และผนึกพลังดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นสำคัญ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...