xs
xsm
sm
md
lg

มรภ.แปดริ้ว จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ฉะเชิงเทรา - มรภ.แปดริ้ว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 ปลายเดือนนี้ มุ่งสร้างโอกาสให้นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคมได้นำไปใช้ประโยชน์พัฒนาประเทศชาติ

วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์อธิการบดี ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.กิตติวงศ์ สาสวด รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 35 วันที่ 25-26 มิ.ย.58

โดยมี มรภ.สวนสุนันทา มรภ.นครราชสีมา และ มรภ.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเจ้าภาพที่บริเวณอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.ราชนครินทร์ ซึ่งในงานจะมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศได้นำผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานค้นคว้าอิสระ 223 เรื่องมาร่วมนำเสนอ พร้อมด้วยการจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนองค์กร ประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในการขยายความรู้จากการวิจัย สู่การปฏิบัติจริงอย่างกว้างขวาง สร้างมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสภาคณะผู้บริหารแห่งประเทศไทย (สคบท.) และ มรภ.เจ้าภาพทั้ง 4 แห่ง นำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การแก้ปัญหา และพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป

การจัดงานครั้งนี้เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ผลงานงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนักวิจัยออกสู่สาธารณชน เพื่อให้นักวิจัยได้มีเวทีในการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของตนเองให้สังคมนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงมีเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...