xs
xsm
sm
md
lg

ตราดขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลเด็ก-ครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ตราด - จังหวัดตราด ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลเด็กและครอบครัวที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่

วันนี้ (18 พ.ย.) ที่ห้องประชุมพระราชเขมากร วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลเด็กและครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก จังหวัดตราด ซึ่งจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด มีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

น.ส.มนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กล่าวว่า ที่ผ่านมาทีมสหวิชาชีพในจังหวัดตราดได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาหน่วยจัดการรายกรณี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา และเด็กกลุ่มเสี่ยงในระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 จนถึงต้นปี 2557 ทำให้เกิดรูปแบบการช่วยเหลือเด็กได้เป็นอย่างรูปธรรม และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบของหน่วยจัดการดูแลรายกรณี (Case Management Unit)

โดยสามารถดูแลเด็กและเยาวชน จำนวน 75 คน จาก 4 พื้นที่ 6 โรงเรียน ซึ่งเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลตามประเด็นปัญหา ได้แก่ ปัญหาแม่วัยรุ่น ปัญหาออกโรงเรียนกลางคัน การใช้สารเสพติด ติดเกม และบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในภาพรวมในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณ 2558 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และงบประมาณอีก 150,000 บาท จากกองทุนคุ้มครองเด็ก

ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จึงได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้น ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการสำรวจ การวางแผน การสงเคราะห์ การคุ้มครองสวัสดิภาพ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่เด็กและเยาวชนในแต่ละกรณีได้สอดคล้อง และเหมาะสม เป็นการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลเด็กและครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก จังหวัดตราด ด้วยการขยายผลการดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...