xs
sm
md
lg

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือ กศน.สร้าง “ครูบัญชีต้นแบบ”

เผยแพร่:

ระยอง - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือ กศน.สร้าง “ครูบัญชีต้นแบบ” เพื่อทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน พร้อมขยายสู่ผู้เรียน สร้างนิสัยรักการออม

วันนี้ (19 ธ.ค.) ที่โรงแรมสตาร์ระยอง อ.เมืองระยอง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดการอบรมฯ โดยมีครูสังกัด กศน.ในเขตพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เข้ารับการอบรม รวม 76 คน

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า จากการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ครู กศน. และนักศึกษา กศน.ทุกระดับ ในสังกัดสำนักงาน กศน. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาครูบัญชีต้นแบบ” ดังกล่าวขึ้น

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง และพัฒนาครู กศน.ตั้งเป้าอำเภอละ 1 คน ให้เป็นครูบัญชีต้นแบบ (ครู ก) เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่นักศึกษา กศน.โดยผ่านกลไกทางการศึกษาของสำนักงาน กศน. เพื่อให้นักศึกษาฯ ได้รู้จักวิธีคิด และการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ สามารถที่จะชี้ให้รู้ที่มาของหนี้สินในครัวเรือน ซึ่งจะนำไปสู่การปลดหนี้ ก่อให้เกิดนิสัยรักการออม มีความมั่นคงในด้านการเงินของตนเอง เพราะบัญชีจะช่วยให้ผู้ที่มีการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง เกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาการประกอบอาชีพ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบอาชีพ หรือปรับเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และครอบครัวให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...