xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.เชียงรายตั้งภาคีคนไร้พุง-หลังพบคนอ้วนพุ่งไม่หยุด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เชียงราย - สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการภาคีร่วมใจคนเชียงรายไร้พุง เร่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ และแก้ไขปัญหาโรคอ้วน - ลงพุง กำหนดให้ผู้ชาย ควรมีขนาดรอบเอว ไม่เกิน 35 นิ้ว ส่วนผู้หญิง รอบเอวไม่ควรเกิน 29 นิ้ว แต่แนวโน้มยังพบคนอ้วนเกินมาตรฐานมากขึ้น

นางงามนิตย์ ราชกิจ นักวิชาการ 9 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้เปิดโครงการ ภาคีร่วมใจคนเชียงรายไร้พุง ณ โรงแรมอินคำเชียงราย โดยเชิญ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันในการเร่งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ และแก้ไขปัญหาโรคอ้วน และลงพุง ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคร้ายต่างๆตามมา เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โดยมีการทดสอบวัดรอบเอวผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อทำบันทึกไว้ โดย กำหนดให้ ผู้ชาย ควรมีขนาดรอบเอว ไม่เกิน 35 นิ้ว ส่วนผู้หญิง รอบเอวไม่ควรเกิน 29 นิ้ว

โดยพบว่ามีบางคนมีขนาดของเอวมากกว่ามาตรฐาน เนื่องจากการอาจจะขาดการออกกำลังกาย หรือ ขาดการดูและควบคุมการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัย ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ้วนเกินมาตรฐานคือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานจัด เค็มจัด งดการดื่มแอลกอฮอล์ งดอาหารประเภทน้ำอัดลม หรือ อาหารประเภท ฟาสต์ฟูดส์ และควรเลือกรับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์ ครบ 5 หมู่ หรือเน้น ประเภทผัก ผลไม้ และออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวัน ทำให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดี

ในจังหวัดเชียงราย พบว่าแนวโน้มผู้ที่เป็นโรคอ้วนอายุตั้งแต่ 29 ปี ขึ้นไปมีสูงขึ้น แต่ก็มีการตื่นตัวในการออกกำลังกายกันมาก ตามสานที่ต่างๆ เช่นการ เต้นแอโรบิก วิ่ง ปั่นจักรยาน ซึ่งมีสถานที่ที่เป็นที่นิยมออกกำลังกาย เช่น ส่วนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ เขตเทศบาลนครเชียงราย ลานบินฝูงบิน 416 เชียงราย เป็นต้น

จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค มีการเฝ้าระวังคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงในทุกอำเภอ และปี 2551 ได้จัดกิจกรรมคนไทยไร้พุง เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ออกกำลังกายที่เหมาะสม จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา อปท. สถานประกอบการ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เน้นพิชิตอ้วน พิชิตพุง 3 อ. ได้แก่ ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ กิจกรรมประกอบด้วย การรับสมัครองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ประชุมพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ดำเนินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัดรอบเอว จัดรายการวิทยุโดยทีมงานสื่อมวลชน ทำข่าวเจาะลึกในพื้นที่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด อปท. ต้นแบบคนเชียงรายไร้พุง

ตลอดจนสร้างกระแส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อหารูปแบบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/สถานศึกษา ในการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดโรคไม่ติดต่อ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2551 โดยได้รับงบประมาณจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. จำนวน 1,000,000 บาท สำหรับ หน่วยงาน / อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ หากชนะการประกวดจะได้เงินรางวัลพร้อมโล่ รางวัล ที่ 1 เงิน 30,000 บาท รางวัลที่ 2 เงิน 20,000 บาท รางวัล ที่ 3 เงิน 10,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

คาดว่าการดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความตระหนักถึงภาวะสุขภาพของตนเองและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดต้นแบบคนเชียงรายไร้พุง ชุมชนไร้พุง ตำบลไร้พุง อำเภอไร้พุง จังหวัดไร้พุง ต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น