xs
xsm
sm
md
lg

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของไทย ติดโผอันดับโลก ปี 2024

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โดยปีนี้มหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 13 แห่ง เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 3 แห่ง จึงได้ 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย ดังนี้
.
อันดับ 1 ของไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 211 ของโลก
อันดับ 2 ของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 382 ของโลก
อันดับ 3 ของไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 571ของโลก
.
อันดับ 4 ของไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 600 ของโลก
อันดับ 5 ของไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อันดับที่ 751-760 ของโลก
อันดับ 6 ของไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 901-950 ของโลก
อันดับ 7 ของไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 951-1,000 ของโลก
.
อันดับ 8 ของไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 951-1,000 ของโลก
อันดับ 9 ของไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อันดับที่ 1,201-1,400 ของโลก
อันดับ 10 ของไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 1,201-1,400 ของโลก
.
อันดับ 11 ของไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร อันดับที่ 1,201-1,400 ของโลก
อันดับ 12 ของไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร อันดับที่ 1,201-1,400 ของโลก
อันดับ 13 ของไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 1,201-1,400 ของโลก
.
เกณฑ์ที่กำหนด
- ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation)
- ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation)
- สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio)
- การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty)
- สัดส่วนจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio)
- สัดส่วนจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Student Ratio)
- เครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network)
- ผลลัพธ์ด้านการจ้างงานบัณฑิต (Employment Outcomes)
- และ การสนับสนุนความยั่งยืน (Sustainability) รวมทั้งวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยทางวิชาการ และรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์และนายจ้าง


กำลังโหลดความคิดเห็น