xs
xsm
sm
md
lg

แนะประชาชนเดิน-วิ่ง “ต้านความดันโลหิตสูง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมควบคุมโรค แนะประชาชนเดิน-วิ่ง “ต้านความดันโลหิตสูง” เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคมของทุกปี
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากที่สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก และสมาคมโรคความดันโลหิตสูงนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก คำขวัญในการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก คือ “Know Your Numbers หรือ ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” เพื่อให้รู้ค่าความดันโลหิตของตนเอง ซึ่งสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพบว่าผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลกจะทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก กล่าวไว้ว่า ถ้ามีภาวะความดันโลหิตสูง จะยิ่งทำให้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า และมีความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
สำหรับในประเทศไทยพบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยในปี 2557 มีความชุกของโรคประมาณร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงประมาณ 13 ล้านคน ซึ่งมีเพียงร้อยละ 44 เท่านั้น ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา และการปล่อยให้มีความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานหลายปีโดยไม่มีการดูแลรักษา จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคไต ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย
นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง)ในปี 2551 สูงถึง 25,225 ล้านบาทต่อปี และเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2,465 ล้านบาทต่อปี ประมาณการจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 10 ล้านคน จะสูญเสียค่ารักษาทั้งสิ้น 79,263 ล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของประชากร ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรผลต่อความยากจนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
โรคความดันโลหิตสูง มักจะไม่มีสัญญาณเตือนหรือมีอาการแสดงให้เห็น ที่ไม่แสดงอาการชัดเจนในตอนแรกหากมีความรุนแรงมากขึ้น จะแสดงอาการปวดศีรษะ ง่วงนอน ใจสั่น ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียนสับสน หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดปกติ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในร่างกายที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคตา ซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและรู้ค่าตัวเลขระดับความดันโลหิตสูงของตนเอง จะทำให้เกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมและลดความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงลงได้ ซึ่งค่าความดันโลหิตปกติจะต้องน้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง นั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรมควบคุมโรค แนะประชาชนเดิน-วิ่ง “ต้านความดันโลหิตสูง” เนื่องในวันความดันโลหิตสูงโลก 17 พฤษภาคมของทุกปี
นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากที่สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก และสมาคมโรคความดันโลหิตสูงนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก คำขวัญในการรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก คือ “Know Your Numbers หรือ ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” เพื่อให้รู้ค่าความดันโลหิตของตนเอง ซึ่งสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และพบว่าผู้ที่มีความดันโลหิตสูงทั่วโลกจะทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูงเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก กล่าวไว้ว่า ถ้ามีภาวะความดันโลหิตสูง จะยิ่งทำให้ความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า และมีความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
สำหรับในประเทศไทยพบความชุกของโรคความดันโลหิตสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้นในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป โดยในปี 2557 มีความชุกของโรคประมาณร้อยละ 25 คิดเป็นจำนวนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงประมาณ 13 ล้านคน ซึ่งมีเพียงร้อยละ 44 เท่านั้น ที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษา และการปล่อยให้มีความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานหลายปีโดยไม่มีการดูแลรักษา จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคไต ซึ่งโรคเหล่านี้เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของคนไทย
นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรค (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง)ในปี 2551 สูงถึง 25,225 ล้านบาทต่อปี และเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2,465 ล้านบาทต่อปี ประมาณการจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 10 ล้านคน จะสูญเสียค่ารักษาทั้งสิ้น 79,263 ล้านบาทต่อปี ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของประชากร ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรผลต่อความยากจนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
โรคความดันโลหิตสูง มักจะไม่มีสัญญาณเตือนหรือมีอาการแสดงให้เห็น ที่ไม่แสดงอาการชัดเจนในตอนแรกหากมีความรุนแรงมากขึ้น จะแสดงอาการปวดศีรษะ ง่วงนอน ใจสั่น ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย วิงเวียนสับสน หายใจลำบาก หัวใจเต้นผิดปกติ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในร่างกายที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่สำคัญของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคตา ซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น การสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและรู้ค่าตัวเลขระดับความดันโลหิตสูงของตนเอง จะทำให้เกิดความตระหนักในการป้องกันควบคุมและลดความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงลงได้ ซึ่งค่าความดันโลหิตปกติจะต้องน้อยกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง นั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กำลังโหลดความคิดเห็น...