xs
xsm
sm
md
lg

“สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์” สู้วิกฤตโควิด-19 เดินหน้าส่งเสริมพนักงานและเศรษฐกิจในชุมชนผ่าน 3 โครงการ CSR ด้วยหลัก 3 ส.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ส่งเสริมผู้พิการให้มีงานทำด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้า
บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด บริษัทร่วมทุนกลุ่มสยามกลการ เปิดตัวโครงการ CSR ภายใต้คอนเซ้ปต์ Happiness Together ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแปลงสาธิตสวน..เปิ้นกะตั๋ว โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านเนินตามาก และโครงการสนับสนุนและส่งเสริม ผู้พิการให้มีงานทำ ภายใต้การดำเนินงานตามหลัก 3 ส. คือ ส่งเสริม สนับสนุน และการมีส่วนร่วม เดินหน้านำพาพนักงานในองค์กรและชุมชนรอบข้างให้อยู่แบบพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19 ไปได้ด้วยรอยยิ้มและความสุข

นายฉัตรชัย เล้าตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลิเวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า สยาม ฮิตาชิฯ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายลิฟท์โดยสาร บันไดเลื่อน และทางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ ในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา พนักงานบางส่วนได้รับผลกระทบจากวิกฤติ ทางบริษัท ได้มองเห็นถึงปัญหาและช่วยสนับสนุนให้มีกิจกรรมหลังเลิกงาน เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับพนักงาน

ประกอบกับมีนโยบายการทำ CSR ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการด้วยกัน ได้แก่ 1) โครงการแปลงสาธิต สวน..เปิ้นกะตั๋ว 2) โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านเนินตามาก และ 3) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พิการให้มีงานทำ เพื่อดูแลผลผลิตทางการเกษตร โดยนำ 3 คุณสมบัติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ในด้านความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ CSR ทั้ง 3 โครงการ ภายใต้การดำเนินงานด้วยหลัก 3 ส คือ ส่งเสริม สนับสนุน และการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกโครงการ เพื่อเรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อช่วยเหลือตนเองได้

โครงการแปลงสาธิต สวน..เปิ้นกะตั๋ว (ปลูกผักปลอดสารพิษ)
ด้าน นายตันติกร ชัยนันท์ หัวหน้าโครงการส่งเสริม CSR ของสยาม ฮิตาชิฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเริ่มต้นของการทำโครงการ CSR เริ่มมาจากปี 2563 ได้มีการจัดตั้งโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านเนินตามากขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโรงสีชุมชนบ้านเนินตามากเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับพนักงานได้รับประทานฟรี โดยโรงสีข้าวแห่งนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดของผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลโคกเพลาะ อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้าน เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน เช่น การสีข้าวและจำหน่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มและบุคคลทั่วไป ทางบริษัทฯ เห็นควรที่จะเข้าไปสนับสนุน จึงมีการทำสัญญาจัดซื้อข้าวสารเพื่อจัดส่งให้แก่ครัวของบริษัท

ในปี 2564 ทางสยาม ฮิตาชิฯ ได้จัดตั้งอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้พิการให้มีงานทำ เพื่อดูแลผลผลิตทางการเกษตร โดยร่วมมือและจัดทำ MOU ระหว่างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลโคกเพลาะ และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพลาะ เพื่อส่งเสริมผู้พิการให้มีงานทำ ด้วยการเพาะเห็ดนางฟ้าและปลูกผักปลอดสารพิษ โดยผลผลิตที่ได้ทางบริษัทสยาม ฮิตาชิฯ ได้นำกลับมาประกอบอาหารให้พนักงานได้รับประทาน และแจกจ่ายผลผลิตให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและผู้ยากไร้ในชุมชน

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งโครงการแปลงสาธิตสวน...เปิ้นกะตั๋วขึ้น โดยเริ่มการทำแปลงสาธิตปลูกผักไร้สาร เป็นจำนวน 5 แปลง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพนักงานและให้ความรู้เพื่อถ่ายทอดในการนำไปปลูกผักต่อไป

โรงเพาะเห็ด
นายตันติกร กล่าวอีกว่า ทั้ง 3 โครงการ CSR ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรแวดล้อมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนและพนักงานในบริษัท หมุนเวียนวัตถุดิบ แล้วแปลงเป็นสินค้า ทั้งหมดนี้คือคุณประโยชน์ของการดำเนินโครงการ CSR ตามหลัก 3 ส. ที่ได้วางไว้เพื่อเข้าสู่มิติภาคปฏิบัติแบบยั่งยืนต่อไป

รับซื้อข้าวสาร