xs
xsm
sm
md
lg

อาร์คกิ โรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ ริเริ่มโครงการ “Arkki For ALL” ช่วยสังคมสู้โควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อาร์คกิ” โรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาฟินแลนด์ ริเริ่มโครงการ Arkki For ALL พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์และออกแบบ นำ “กล่องเสริมพัฒนาการเด็ก” และ “สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์” สนับสนุนกิจกรรมเสริมพัฒนาการช่วงวิกฤติโควิด


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้การเปิดเรียนของโรงเรียนเขตพื้นที่สีแดงและแดงเข้มเป็นไปได้ยาก พร้อมทั้งการเรียนแบบออนไลน์ในระดับปฐมวัยแทบเป็นไปไม่ได้เลย ทำให้เกิดการหยุดชะงักทางการศึกษาและพัฒนาการเด็กและเยาวชนเป็นเวลานาน ในขณะที่สมองเด็กพัฒนาสูงสุดในช่วงปฐมวัย เด็กกลุ่มนี้จึงขาดการเข้าถึงกิจกรรมหรือสื่อที่ช่วยในการพัฒนาการสมองในด้านต่างๆ ในช่วงที่หยุดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทำได้เองที่บ้านจึงมีความจำเป็นในช่วงเวลานี้อย่างมาก

ตัวอย่างกล่องเสริมพัฒนาการของอาร์คกิระดับปฐมวัย (บน) กล่องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ล่าง)
ทางโรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์อาร์คกิ (Arkki) ซึ่งเป็นโรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ ด้วยหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาฟินแลนด์ ได้ริเริ่มโครงการ Arkki For ALL โดยพัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์และออกแบบ กล่องเสริมพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย สำหรับ 2 ช่วงอายุ คือ 1-4 ปี และ 5-8 ปี เพื่อให้น้องๆ ในศูนย์เด็กเล็ก รร. อนุบาล และ รร. ประถมศึกษาตอนต้นของรัฐบาล ได้มีกิจกรรมเสริมพัฒนาการในช่วงการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อโควิด-19

ในส่วนของการพัฒนาสื่อในระดับมัธยมต้น ได้ร่วมโครงการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้เชิงสรร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เป็นกล่องเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎี ผ่านไฟล์วีดีทัศน์จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ

ตัวอย่างกล่องเสริมพัฒนาการของอาร์คกิระดับปฐมวัย
สำหรับประโยชน์เชิงคุณภาพและปริมาณ กลุ่มเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา (ช่วงอายุ 1-4 ปี และ 5-8 ปี) จำนวนช่วงอายุละ 1,000 คน รวมเป็น 2,000 คน จาก 54 โรงเรียน เพื่อให้น้องๆ ในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนประถมของรัฐบาล ได้มีกิจกรรมเสริมพัฒนาการในช่วงที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ และกลุ่มเด็กระดับมัธยมต้น จำนวน 340 คน เพื่อให้น้องๆ ระดับมัธยมต้นได้รับสื่อการเรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพจากการร่วมมือกันของโรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์อาร์คกิและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวอย่างกล่องเสริมพัฒนาการของอาร์คกิระดับปฐมวัย
นอกจากนี้ ได้ร่วมกับพันธมิตรดำเนิน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โรงเรียนเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์อาร์คกิ เจ้าของโครงการ ร่วมอาสาบริหารจัดการโครงการและสนับสนุนการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ฟรี พร้อมจัดทำวีดีโอเพื่อสอนครูและ นร. และสนับสนุนกำลังคนช่วยผลิตสื่อเรียนรู้ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนับสนุนออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์พร้อมกำลังคนช่วยผลิตสื่อเรียนรู้ 3) บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกระดาษการ์ด ขนาด 180, 120 และ 80 แกรม จำนวน 35,000 แผ่น และกระดาษสี 5 สี จำนวน 14,500 แผ่น

อีกทั้ง มีโครงการจะระดมทุนบริจาค (crowdfunding) ผ่านแพลตฟอร์มเทใจดอทคอม (taejai.com) ระยะที่ 1 ระดมทุน 253,000 บาทเพื่อนำส่งสื่อการเรียนรู้ 400 ชุด (เป้านำส่ง 2,340 ชุด สำหรับ 54 โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ที่ได้เขียนคำร้องมาขอรับบริจาค ตามเอกสารแนบ) โดยเริ่มระดมทุนรอบแรกตั้งแต่วันที่ 06 ก.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 ผ่านเว็บไซต์เพื่อระดมทุน https://taejai.com/th/d/arkkiforall/