xs
xsm
sm
md
lg

ร.ฟ.ท. ไฟเขียว “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” พัฒนาระบบการเงินและการบัญชี วงเงินกว่า 300 ล้าน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ลงนามจ้าง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด บริษัทชั้นนำด้านไอที ในโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี หรือ Financial Management Information System (FMIS) ของ ร.ฟ.ท โดยมีมูลค่าสัญญา 301.5 ล้านบาท เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี ให้เป็นระบบสารสนเทศ (IT) สามารถบูรณาการข้อมูลให้ทุกหน่วยงานใน ร.ฟ.ท. ใช้ประกอบการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลเดียวกัน ตลอดจนการออกรายงานบนระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และขยายผลไปสู่การจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning (ERP) อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

นิรุฒ มณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นประธานในพิธีลงนามจ้าง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี ( Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี สุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ลงนามร่วมในสัญญามูลค่ากว่า 301.5 ล้านบาท ภายใต้กรอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1,461 วัน โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของ ร.ฟ.ท. ยังมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานสำหรับการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการปิดบัญชีตามกำหนดของงวดปีบัญชี

นิรุฒ มณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟฯ ให้ข้อมูลว่า “การบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของการรถไฟฯ เพื่อให้การทำงานทั้งหมดของทุกหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความถูกต้อง ลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และสำคัญที่สุดคือการช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีดังนี้

1) จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีให้เป็นระบบสารสนเทศแบบ Web Application เชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างไร้รอยต่อ
2) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
3) เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ข้อมูลไม่คลาดเคลื่อน ซ้ำซ้อน และไม่ล้าสมัย สามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้
4) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในแต่ระบบที่มีอยู่เดิมและ/หรือ ระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนา ลดภาระงานในการบันทึกรายการข้อมูลซ้ำซ้อน และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกรายการข้อมูลทางบัญชี
5) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีระบบการปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการปิดบัญชีในแต่ละช่วงเวลา
6) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบรายงานทางการเงินและการบัญชี ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีรายงานการใช้งานตามที่ ร.ฟ.ท. ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ
7) ลดความยุ่งยากในการติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงานประมาณ และช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ด้าน สุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของ ร.ฟ.ท. จำนวน 234,976 ไร่ ทั่วประเทศ บันทึกเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีมูลค่าสัญญา 314 ล้านบาท ดังนั้นในครั้งนี้จึงเชื่อว่า ร.ฟ.ท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” ทั้งในแง่ของความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในเนื้องาน และการออกแบบระบบงานสารสนเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี โดยมีประสบการณ์ออกแบบ จัดทำระบบ และเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง

“โครงการ FMIS ที่ ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้ดำเนินการในครั้งนี้ สอดคล้องไปกับแนวทางของ ร.ฟ.ท. ที่จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนการรถไฟฯ เข้าสู่การให้บริการยุคดิจิทัล เพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนฟื้นฟูการรถไฟฯ ซึ่งโครงการ FMIS จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงาน และยกระดับขีดความสามารถขององค์กรโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น การได้รับความเชื่อมั่นจากการรถไฟฯ ใน 2 โครงการเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของ ฟิกท์ แอสโซซิเอท ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบงานคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพแก่การบริหารจัดการของการรถไฟฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ” สุชาติ กล่าวเน้นย้ำอย่างมั่นใจ

สำหรับ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักบริหาร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มนักวิชาการ และวิศวกรที่ล้วนแต่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 20 ปี ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม และการจัดการ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีการบริหารงานและการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีวิสัยทัศน์และพันธะกิจในการดำเนินธุรกิจที่จะผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยถือว่าระบบการจัดการคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

ลิงก์ชม
พิธีลงนามจ้าง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชีของการรถไฟแห่งประเทศไทย

กำลังโหลดความคิดเห็น