xs
xsm
sm
md
lg

“สสว. -กสส. -TCEB –ISMED” ผนึกพลัง จัดโครงการ “พลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดโครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ “พลิกสหกรณ์ไทยสู่สหกรณ์ 4.0” เสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์ไทยที่เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการเกษตร การผลิต และการบริการ นำไปสู่การต่อยอดผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจ เพื่อพร้อมกับการแข่งขัน และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่่าวว่า วัตถุประสงค์ของความร่วมมือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการ “พลิกโฉมสหกรณ์ไทยสู่ยุค 4.0” มุ่งสร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ให้แก่สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เป็นการสร้างเสริมศักยภาพสู่กระบวนการต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของสหกรณ์ และสร้างโมเดลธุรกิจสู่ยุค 4.0 ที่สามารถแข่งขันได้ โดยได้รวมกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ การศึกษาดูงาน บรรยายหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจการที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม่ รวมถึง เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเชิงลึกเพื่อพัฒนาองค์กรเฉพาะด้านต่อไป


ในเฟสแรก กิจกรรมเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ได้รับผลตอบรับดีมาก มีสหกรณ์กว่า 200 แห่ง รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายรายตื่นตัวสมัครเข้าร่วมเรียนรู้ ผ่านแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดีย ทางเพจเฟซบุ๊กโครงการ coop 4.0 มียอดวิวเข้าชมการอบรมมากกว่า 10,000 วิว ผ่านการถ่ายทอดจาก 6 วิทยากรระดับแนวหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ยุค 4.0 นำโดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูด้านการตลาดชื่อดัง, ผศ.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ, นายสุวิทย์ เอื้อศักดิ์ชัย (อ.แมท) ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์, ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา (ทิดเป้) พิธีกรด้านการเกษตร ,นายอรุษ นวราช เจ้าของสวนสามพรานโมเดล และ ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ อาจารย์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและการตลาดเกษตร สำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมครบตามเงื่อนไขจะมีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล SMART COOP 4.0

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) ภาคีหน่วยร่วมดำเนินงาน เห็นว่า โครงการฯ นี้ มีประโยชน์ต่อสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการอย่างมาก ในยุคที่สหกรณ์การเกษตรทั้งหลายต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อให้สหกรณ์ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจของสมาชิกปรับตัวได้ในยุค 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ สสว. มีทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่สหกรณ์ในด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาตามเป้าหมายของสหกรณ์ ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุน แนวคิดการสร้างโมเดลธุรกิจยุคใหม่เพื่อสหกรณ์ไทยสู่ 4.0 การตลาดดิจิทัล โมเดลการสร้างเครือข่ายสหกรณ์สู่ความยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้ความช่วยเหลือต่อยอดธุรกิจร่วมกันกับสหกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างแท้จริง

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า ทีเส็บมีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคบริการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ในส่วนความร่วมมือกับโครงการนี้ ทีเส็บจะช่วยวิเคราะห์ความต้องการของตลาด จุดเด่นจุดด้อยของสหกรณ์ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจภาคการผลิต การค้า บริการ และภาคธุรกิจการเกษตร ตลอดจนช่วยพัฒนาในด้านที่สามารถเชื่อมโยงให้สหกรณ์นำศักยภาพที่มีในชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่สามารถรองรับธุรกิจไมซ์ นักเดินทางไมซ์ การจัดงาน จัดประชุมและการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต