xs
xsm
sm
md
lg

ทส.เดินหน้าเตรียมรับมือปัญหาหมอกควันภาคใต้ จากเหตุไฟป่าพรุและหมอกควันข้ามแดน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เมื่อวานนี้ (27 มิ.ย. 63) วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางในการรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2563

โดยเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนหน่วยงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

รมว.ทส.กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันข้ามแดนทางภาคใต้ ได้มอบให้กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กลไกข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน สำหรับสถานการณ์ไฟป่าพรุ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บูรณาการร่วมกันในการสร้างฝายกันน้ำ และสูบน้ำเข้าป่าพรุนับแสนไร่ ทำให้มีปริมาณน้ำในป่าพรุที่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาไฟป่าได้ง่าย แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้น้ำลดและการนำน้ำออกจากพื้นที่ป่ากันต่อไป

รมว.ทส. กล่าวอีกว่าขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณป่าพรุในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในป่าพรุ ทั้งในเรื่องการใช้ทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลทำให้น้ำในป่าพรุลดน้อยลงในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งในช่วงฤดูฝนปริมาณน้ำก็จะสูงขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยตามมา ดังนั้น จึงต้องสร้างความเข้าให้แก่ประชาชนเพื่อบริหารจัดการน้ำในป่าพรุให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...