xs
xsm
sm
md
lg

โครงการ "กรุงไทย RELIFE : เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต" สร้างนวัตกรรมทางสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Inno Waste นวัตกรรมลดปริมาณขยะที่เป็นเศษอาหารนำมาแปรรูปเป็นดินคุณภาพดี

ธนาคารกรุงไทยสร้าง Social Innovation ผ่านโครงการ "กรุงไทย RELIFE : เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต" เป็นการนำนวัตกรรมเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดินจากบริษัท อินโนเวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด มาใช้จัดการกับเศษอาหารที่เหลือภายในธนาคารที่มีจำนวนมากถึง 28 ตันต่อปี จนกลายเป็นดินคุณภาพนำมาปลูกต้นไม้ได้

ธนาคารฯ ได้นำดินที่ได้จากการแปรรูปเศษอาหารแจกให้กับพนักงาน โรงเรียน และชุมชน เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมแล้วยังเป็นแนวทางสู่ “Sustainable Bank” หรือ “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย โดยไม่ได้คำนึงถึงกำไรสูงสุด แต่มุ่งมั่นทำกำไรที่ดีที่สุดและคืนกลับไปยังชุมชน