xs
xsm
sm
md
lg

(ชมคลิป) กาฬสินธุ์เดินหน้า “โคกหนองนาโมเดล” แก้ปัญหาภัยแล้งยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - จังหวัดกาฬสินธุ์ ชูแปลงเกษตรผู้ใหญ่บ้านหนองบัวน้อย ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด นำร่องโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา โมเดล” สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน


รายงานแจ้งว่า ที่แปลงนา นายสมควร ภูแข่งหมอก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 3 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” และเปิดป้ายศูนย์ปราชญ์ โคก หนอง นา โมดล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จัดขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยมีการลงแปลงเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การปลูกต้นไม้ การขุดคลองไส้ไก่และหลุมขนมครก ปลูกหญ้าแฝก การห่มดินตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ โดยมีนายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายสุนทร พหลทัพ พัฒนาการ อ.ยางตลาด และเกษตรกร ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โคก หนอง นาโมเดล เป็นทฤษฎีหนึ่งที่มีแนวทางชัดเจนในการสร้างความกินดี อยู่ดี และมองไปถึงการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทั้งภัยแล้ง และอุทกภัย ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคก หนอง นา โมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” หรือการลงแขก ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล”

ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นโคก ใช้ปลูกป่า 5 อย่าง ประโยชน์ 5 อย่าง, หนอง เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ใช้เพื่อการเกษตร และนา เป็นพื้นที่กว้างในนามีแนวคูรอบๆ เป็นที่เลี้ยงปลา คันนากว้างไว้ปลูกผักสวนครัว เพื่อรายได้ให้กับเกษตรกร สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวประมาณ 290 ราย
ด้าน นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ให้พออยู่ พอกิน ซึ่งโคก หนอง นา โมเดล เป็นอีกแนวทางในการขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะมีหลายมิติ การคือการดำรงชีวิตแบบพออยู่ พอกิน มิติสังคม การลงแขก การช่วยเหลือ เกิดเครือข่ายสานสายใยความรู้กัน โคก หนอง นา โมเดล ทุกคนต้องมีใจเป็นหลัก อยากทำ มีปรับเปลี่ยนการทำงานแบบผสมผสานเกิดการเรียนรู้

โดยใช้หลักการบริหารพื้นที่ น้ำ ฟ้า ป่า อากาศ อันจะนำไปสู่ความกินดี อยู่ดี มีรายได้เลี้ยงตัวเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ โครงการโคก หนอง นา โมเดล ยังจะเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนอีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...