xs
xsm
sm
md
lg

วิกฤตPM2.5! กรุงเทพโพลล์เผยคนส่วนใหญ่เลือกวิธีป้องกันตนเอง ระบุมาตรการเร่งด่วนควรงดปล่อยควันจากโรงงาน /การเผา/รถควันดำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในประเทศไทย ขณะนี้มีประชาชนร้อยละ33.5
ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพแล้วซึ่งมีอาการไอจามมีนํ้ามูก หายใจไม่สะดวก โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5
ป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ ประชาชนร้อยละ 57.6 วอนให้หน่วยงานต่างๆ ดูแลการงดปล่อยควันจากโรงงาน /งดเผา/
ตรวจควันดำรถในช่วงนี้อย่างจริงจัง โดยร้อยละ 79.7 เชื่อมั่นว่ามาตรการของรัฐบาล ด้านสร้างการ
รับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นในระยะนี้ได้


กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วิกฤตการณ์ฝุ่น
เกินค่า...ต้องฝ่าไปด้วยกัน” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,180 คน พบว่า
จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในประเทศไทย ขณะนี้ ประชาชนร้อยละ 33.5 ระบุว่า
ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยร้อยละ 33.3 ระบุว่ามีอาการไอจามมีนํ้ามูก รองลงมาร้อยละ 32.4 ระบุว่ามี
อาการหายใจไม่สะดวก /หายใจได้ไม่เต็มปอด และร้อยละ 18.2 ระบุว่า อาการแสบตาตาอักเสบตาแดง

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5 เลือกวิธีป้องกันตนเอง โดยการสวมหน้ากากอนามัย ที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ รองลงมาร้อยละ 30.3 ระบุว่าเลี่ยงเดินทางที่มีจราจรคับคั่ง /ไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น และร้อยละ 12.6 ระบุว่างดกิจกรรม /การออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง

ส่วนความเห็นที่มีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควรมีมาตรการบริหารจัดการวิฤตการณ์ฝุ่น PM
2.5 ในช่วงเร่งด่วนนี้อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.6 ระบุว่า ควรงดปล่อยควันจากโรงงาน /การเผา/รถควันดำในช่วงนี้อย่างจริงจัง รองลงมาร้อยละ 54.1 ระบุว่าควรแจกอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกระจายทุกพื้นที่ และร้อยละ 53.6 ระบุว่าควรตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างเร่งด่วนและมีอำนาจสั่งการอย่างจริงจัง

สำหรับความเชื่อมั่นต่อมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ของรัฐบาลว่า จะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นในระยะ 2-3 เดือนนี้ ได้พบว่ามาตรการที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.7 เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5
ในช่วงนี้ได้คือ สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง รองลงมาร้อยละ
60.2 คือมาตรการสนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน 5 ปีเพื่อ
ช่วยลดฝุ่นละออง และร้อยละ 55.8 คือมาตรการตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองหากเกินมาตรฐานให้สั่ง
ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งหยุดกิจการ


กำลังโหลดความคิดเห็น