xs
xsm
sm
md
lg

เชลล์ ชูโมเดล “Trusted Partner” หนุนชุมชน สร้างเศรษฐกิจ ผ่านนวัตกรรมสังคม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“แปลงผักปลูกอนาคต” ณ สถานีบริการเชลล์ หจก. ทองธนพล 4 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดูแลโดยนักเรียนจากโรงเรียนศรีวังวาลย์เชียงใหม่ ผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากแปลงผักได้ถูกจำหน่ายที่ร้าน SELECT ในสถานีบริการ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กับโรงเรียนต่อไป
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เดินหน้าสร้างความยั่งยืน ชูโมเดล “Trusted Partner” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตและร่วมกันพัฒนาประเทศตามแนวทาง “Thailand 4.0”
จากหลากหลายกิจกรรมตลอดปีที่ผ่านมา เชลล์ ประเทศไทยส่งมอบพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม บนรากฐานการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ โครงการเชลล์เติมสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนำร่องที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชน โครงการเชลล์ชวนชิม เปิดโอกาสทางการธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยโดยเน้นที่ร้านอาหารที่ความอร่อย เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้เชลล์ยังได้จัดให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทักษะอาชีพและลดความเหลื่อมล้ำในระดับชุมชน

นักเรียนของโรงเรียนศรีวังวาลย์เชียงใหม่เก็บผลิตผลทางการเกษตรที่แปลงผักของโรงเรียน เพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป
อัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานและน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย เชลล์ได้รับความไว้วางใจในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมากว่า 128 ปี นอกจากการส่งมอบพลังงานที่สะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว เรายังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เราเชื่อมั่นว่าการร่วมกับชุมชนแบบ ‘Trusted Partner’ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้คน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด เชลล์จะประเมินความสำเร็จของเราจากความสุขของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจและเกี่ยวข้อง ในฐานะพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจเสมอ”

แนวทางของเชลล์ประเทศไทยในการมุ่งพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ด้วยโมเดล “Trusted Partner” มีการดำเนินการใน 3 ด้านหลัก คือ

1.Collaborative Society การมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจหลัก เชลล์ส่งมอบพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของธุรกิจและผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัยของผู้คน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เชลล์ทำงานร่วมกับชุมชน โดยส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งหมายรวมถึงความปลอดภัยระดับบุคคลและระดับชุมชน โครงการที่ได้รับความไว้วางใจและความร่วมมืออย่างดี ได้แก่ การสนับสนุนชุมชนคลองเตยในซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงของคลังน้ำมันเชลล์ ช่องนนทรี โดยการติดตั้งระบบดับเพลิงและท่อส่งน้ำเข้าไปในชุมชนคลองเตยใน พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ การให้ความรู้และรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยล่าสุดได้จัดทำเครื่องมือการให้ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและครูในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

2.Connecting Nature การเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม เชลล์ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อปัจจุบันและอนาคต อาทิ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ยางมะตอย และอื่นๆ นั้น เชลล์นำเสนอทางเลือกด้านพลังงานโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ขณะที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ ในการนี้ เพื่อให้การเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระยะ เชลล์จึงร่วมมือกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมกันบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและการจัดการขยะ เช่น การปรับขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อทำให้สามารถลดการใช้พลาสติกลง การจัดให้สถานีบริการน้ำมันเชลล์เป็นศูนย์กลางในการคัดแยกและรวบรวมขยะอันตราย การปลูกต้นไม้ในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

3.Collective Prosperity การส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ เชลล์ ประเทศไทย ยินดีร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดทำแผนและนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบรับเศรษฐกิจยุค 4.0 ในหลายประการ อาทิ การผลักดันให้มีการใช้กลไกด้านเศรษฐกิจในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การกำหนดราคาคาร์บอน เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน และผู้บริโภค พัฒนาประสิทธิภาพพลังงานโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนไปพร้อมกัน เช่น การส่งเสริมพลังงานชีวภาพที่ยั่งยืนในโครงการ Roundtable on Sustainable Palm Oil การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยเสริมสร้างศักยภาพระดับบุคคล อาทิ โครงการเชลล์ชวนชิม ซึ่งสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โครงการเชลล์เติมสุข เพิ่มทักษะอาชีพแก่เยาวชนที่สมควรได้รับโอกาสและกลุ่มบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านพลังงานและการใช้พลังงานเพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนั้น เชลล์ได้จัดการแข่งขันคิดค้นรถต้นแบบ Shell Eco Marathon และการแข่งขันออกแบบอนาคตที่ตอบรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการ Imagine the Future สำหรับเยาวชนไทยด้วย

“แนวทาง ‘More and Cleaner Energy’ ของเชลล์ ประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน 4.0 ของภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “พลังงานเปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าของสังคม และความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม เชลล์ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานในการเข้ามาช่วยสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะเป็น Trusted Partner ที่ไว้วางใจได้เสมอ มีความจริงใจ ดำเนินการอย่างจริงจังในการ ‘เติมสุขให้ทุกชีวิต’ เพื่อสังคมไทยต่อไป” อัษฎากล่าวสรุป

ฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมธุรกิจงานฝีมือของนักเรียน โรงเรียนศรีวังวาลย์เชียงใหม่ ในสังกัดของโครงการเชลล์เติมสุข

นักเรียนจากโรงเรียนศรีวังวาลย์เชียงใหม่ ฝึกงานและจำหน่ายผลผลิตการเกษตรของโรงเรียนที่ร้านสะดวกซื้อ SELECT ณ สถานีบริการเชลล์ หจก. ทองธนพล 4