xs
xsm
sm
md
lg

MICE Standards มาตรฐาน...สู่อุตสาหกรรมไมซ์ไทยสร้างประวัติศาสตร์มาตรฐานไมซ์ให้ประเทศไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สสปน. ได้ริเริ่มความคิดพัฒนาการดำเนินงานมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ไทย หรือ Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นหนึ่งในโครงการไฮไลท์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เริ่มดำเนินงานโครงการนี้ ครั้งแรกเมื่อปี 2557 กลุ่มเป้าหมายหลักคือ สถานที่จัดงานในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีสถานที่การจัดงานไมซ์ อาทิ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสถานที่จัดงานกิจกรรมพิเศษ 
 
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.) มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทห้องประชุม 2.)มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 3.) มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้การส่งเสริมมาตรฐานห้องประชุมประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มศูนย์ประชุมกลุ่มโรงแรมหรือรีสอร์ท และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

มาตรฐาน TMVS แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ทั้งการประเมินและตัวชี้วัด โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดหลักๆ คือด้านกายภาพ (Physical) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านการบริการและการจัดงาน (Service) ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) ด้านการสนับสนุน (Support) และการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งในช่วงเกิดวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรน่า สสปน. ได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ “การเตรียมความพร้อมจัดประชุมอย่างไร ปลอดภัยไร้ COVID-19” โดยสนับสนุนผู้ประกอบการได้รับมาตรฐานสถานที่การจัดงานประเทศ (Thailand MICE Venue Standard – TMVS) ให้มีมาตรการคัดกรอง และป้องกันไวรัส COVID – 19 โดยนำแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันไวรัส COVID - 19 สู่สถานที่การจัดงาน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ด้านความปลอดภัย และกลับมาจัดงานช่วงวกฤตินี้เพื่อช่วยเศรษฐกิจประเทศต่อไป

เป้าหมายไปให้ถึงเพื่อการยอมรับสู่ไมซ์มาตรฐานสากล
เป้าหมายในการพัฒนาด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ โดยวางประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยมาตรฐานสากล โดยมีนโยบายขับเคลื่อน 3 ส่วนหลักคือ

การพัฒนามาตรฐานระดับประเทศ Thailand MICE Venue Standard หรือ TMVS มาตรฐานด้านสถานที่จัดงานของไมซ์แห่งแรกในเอเชีย 
การพัฒนามาตรฐานระดับอาเซียน ASEAN MICE Venue Standard หรือ AMVS ยกระดับสู่การเป็น Regional Standard โดยการใช้มาตรฐาน TMVS ของไทยเป็นตัวนำและขับเคลื่อนจนเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
ส่งเสริมและกำกับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการด้วยการใช้มาตรฐานสากล ได้แก่ ISO และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริการมาตรฐาน

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “การดำเนินงานของ สสปน. กว่า 7 ปีที่ผ่านมาด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความสำเร็จเป็นรูปธรรม คือ ประเทศไทย เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีมาตรฐานสถานที่การจัดงาน มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบมาตรฐานสถานที่จัดงาน และยกระดับสู่อาเซียนภายใต้ชื่อ ASEAN MICE VENUE STANDARD หรือ AMVS และ ประเทศไทยมีจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานมากที่สุดในอาเซียน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างประวัติศาสตร์มาตรฐานไมซ์ให้กับประเทศไทย”

ไม่ใช่แค่สถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐาน เรามุ่งเป้า “เรื่องคน” หัวใจบริการ
นางอรชร ว่องพรรณงาม กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ โดยเฉพาะบุคลากร ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านบริการ สถานที่จัดงานและผู้จัดงาน ภายใต้หลักสูตรบริหารจัดการสถานที่จัดงาน (Venue Management Course) พร้อมจัดทำหนังสือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่องค์ความรู้จากกูรูอุตสาหกรรม โดยนำเสนอหลักสูตรแรก เน้นเรื่อง “การบริการ” (Service) เนื่องจากการบริการคือหัวใจหลักที่ผู้ใช้บริการมักคำนึงถึง อีกทั้งการบริการที่ดีสามารถส่งผลและสร้างความพึงพอใจ และความไว้ใจ ช่วยเพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการสถานที่จัดงาน การบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถแนะนำและบอกต่อ จะเปิดโอกาสให้เกิดการเลือกใช้สถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานต่อไป ทำให้ TMVS โดดเด่น และสร้างความแตกต่าง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานอย่างยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

มองหาสถานที่จัดงาน มองหา TMVS
ในปี 2563 สถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ ถึงแม้ว่าในยุควิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว สถานที่การจัดงานบางแห่งก็ไม่หยุดยั้งที่จะใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงสถานที่รอการกลับมาของธุรกิจไมซ์ ปัจจุบันเรามีสถานที่ที่ผ่านการรับรอง TMVS ประเภทห้องประชุมจำนวน 565 แห่ง สถานที่การจัดงานแสดงสินค้า จำนวน 25 แห่ง และสถานที่การจัดงานพิเศษ จำนวน 46 แห่ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา สนใจหาสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานทั้งสุขอนามัยปลอดภัยไร้โควิด สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.micecapabilities.com หรือ QR code ด้านล่าง


กำลังโหลดความคิดเห็น...