xs
xsm
sm
md
lg

ศธ. เดินหน้าเปิดศูนย์ “HCEC” พัฒนาศักยภาพรายบุคคลต้นแบบ
เพิ่มศักยภาพแรงงานสู่ความเป็นเลิศทัดเทียมสากล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ เดินหน้าเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ HCEC โรงเรียนต้นแบบแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน-เอกชนในระดับภูมิภาค มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล ตั้งเป้าปี 2563 ตั้งศูนย์ในโรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค 185 ศูนย์ และในวิทยาลัยอาชีวะ 100 ศูนย์ภายในปี 2564 
วันที่ 19 กันยายน 2563 “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ต้นแบบ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร  
ณัฏฐพล กล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดเตรียมกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ระบบการศึกษาให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) สู่ความเป็นเลิศ

โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการต้องปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เพื่อรองรับการปฏิรูปทางการศึกษาตามแผนงานการศึกษายกกําลังสอง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการนำภาคเอกชนมามีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมการพัฒนากำลังคนในทุกมิติ เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ภาคเอกชนต้องการ เป็นการเรียนกับมืออาชีพเพื่อให้ได้ศักยภาพแรงงานที่เป็นเลิศอย่างแท้จริง

รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้ศูนย์ HCEC เป็นศูนย์กลางในการเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์ เพื่อปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

“HCEC มีเป้าหมายหลักในการช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้น ด้วยการพัฒนาวิชาชีพครู และทำงานร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะในการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพในเขตพื้นที่การศึกษาที่สอนและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ทั้งแบบออนไลน์และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในทักษะต่างๆที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่การศึกษาที่สอนและจัดอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา”


กำลังโหลดความคิดเห็น...