xs
xsm
sm
md
lg

กรมกิจการผู้สูงอายุ เร่งพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงวัย อบรมบุคลากรทางออนไลน์ หลักสูตร 18 ชั่วโมง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สังคมไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรครั้งสำคัญ และก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในอนาคตอันใกล้ ด้วยจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 1 ใน 3 ของประชากร หรือมากกว่า 20 ล้านคน ส่งผลให้การดูแลผู้สูงอายุ จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตมากขึ้น

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เตรียมรองรับและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยเร่งพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าว ด้วยการนำมาตรการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง เป็นฐานในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ยูทูป เฟสบุ๊ก ให้ประชาชนที่สนใจได้เรียนรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน

เนื้อหาประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่
1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ, สิทธิ และสวัสดิการผู้สูงอายุ, การรักษาพยาบาล, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ, เจตคติต่อผู้สูงอายุ และการอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน
2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ 8 อ. และการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการดูแลส่วนบุคคล, การวัดสัญญาณชีพ, การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดเบื้องต้น, การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและการใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน, การใช้ยา, การชะลอความเสื่อมถอย, การป้องกันการติดเชื้อ, ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการ และผู้สูงอายุระยะท้าย/พินัยกรรมชีวิต
4. การปฐมพยาบาลและการส่งต่อ ประกอบด้วย การดูแลที่พบบ่อย, การประเมินภาวะวิกฤตเบื้องต้น และการส่งต่อ
5. โรคที่พบบ่อยและกลุ่มอาการผู้สูงอายุ ประกอบด้วย กลุ่มอาการผู้สูงอายุ
6. ผู้ดูแล ประกอบด้วย การจัดการความเครียดของผู้ดูแล, การดูแลทดแทน, การดูแลตนเอง, บทบาทผู้ดูแล และจริยธรรมผู้ดูแล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.dop.go.th/th/know/6/291


กำลังโหลดความคิดเห็น...