xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย “กิจการดูแลผู้สูงอายุ” เตรียมตัว ขึ้นทะเบียนภายใน 180 วัน หลัง 28 ม.ค. 2564

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และทำให้กิจการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นมากมาย การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ จึงเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน

ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เตรียมการรองรับและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยเร่งพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำมาตรการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน 18 ชั่วโมง เป็นฐานในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดูแลด้านกิจการดูแลผู้สูงอายุ ออกมาย้ำว่า กิจการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ต้องมาขออนุญาตประกอบกิจการกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มาตรา 3 (3) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

รายใหม่ ต้องมาขออนุญาต ก่อนเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม สอบและมีใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขณะที่ผู้ให้บริการก็ต้องผ่านการอบรม และมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนจะปฏิบัติงานเช่นกัน

ส่วนรายเก่า ที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้วให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ภายในวันที่ 28 มกราคม – 27 กรกฎาคม 2564)


กำลังโหลดความคิดเห็น...