xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชน จนนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน

กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย ก่อให้เกิดการปลูกฝังความคิดเรื่องจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้
2. การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่ พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต
3. การทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดตลาดนัดเด็กดอย ปลูกต้นดอกกระดาษ บริเวณบ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเสริมสร้างจิตสาธารณะให้กับเครือข่ายในชุมชน และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อาศัย

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่/ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา

พลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมจะเป็นพลังร่วมกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กำลังโหลดความคิดเห็น