xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ราชบุรี ผนึก อบต.บางป่า จัดกิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ วัด โรงเรียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองหนึ่งใจ...เดียวกันฯ มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมให้ภาคีเครือข่าย สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลสมาชิกในชุมชน จนนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ “ตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม” จัดโครงการอบรมเสริมพลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย จำนวน 50 คน

กิจกรรม ประกอบด้วย
1. การบรรยายในหัวข้อศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่เด็ก เยาวชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และภาคีเครือข่าย เป็นการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะ สร้างจิตอาสา พัฒนาสู่การเป็นผู้ให้
2. การฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคมในพื้นที่ พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ได้ในอนาคต
3. กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน ๒ ราย สร้างกำลังใจและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
4. กิจกรรมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ กวาดลานวัด โรงเรียน เก็บขยะ ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ มีความเป็นจิตสาธารณะ มีความรู้และทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนมีความสามารถในการคิดกิจกรรม/โครงการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมทางสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่/ชุมชน รวมถึงเป็นกลไกสำคัญในพื้นที่ ในการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อีกทั้งเป็นการเสริมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงาน ให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตรงตามสภาพปัญหา ให้สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

พลังเครือข่ายนวัตกรทางสังคมจะเป็นพลังร่วมกันดูแลชุมชนให้เข้มแข็งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กำลังโหลดความคิดเห็น