xs
xsm
sm
md
lg

สถานสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กฯ จัดโครงการฝึกอาชีพ เพิ่มทางเลือกเด็ก เยาวชน ประกอบอาชีพอิสระในอนาคต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถานสงเคราะห์ต่างๆ ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีนโนบายในการฝึกอาชีพ เสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคต

สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ "การชงเครื่องดื่ม"ให้แก่เด็กในความอุปการะ เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ ทักษะในการชงเครื่องดื่มชนิดต่างๆ รู้กี่ยวกับ สูตรการชงเครื่องดื่มแต่ละชนิด เทคนิค ชั้นตอนต่างๆ ที่สามารถนำความรู้ดังกล่าวเป็นช่องทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระในอนาคต โดยฝึกให้เด็กรู้จักจดจำสูตร การสังเกต ฝึกให้มีความใจเย็น อดทน และทำงานเป็นทีม รวมถึงจัดกิจกรรม เรียนรู้และฝึกทักษะการทำขนมเบเกอรี่ "คุ๊กกี้ไต้หวัน" เพื่อเสริมทักษะ และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคตเช่นเดียวกัน

ด้านสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ได้นำเด็กในความอุปการะจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสานพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี จัดขึ้น โดยฝึกให้เด็กทำ “ผ้ามัดย้อม” และทำไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งสามารถนำไปผลิตเองและประกอบอาชีพได้ อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เช่นเดียวกับ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ทำการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และฝึกฝนให้เด็กๆนำไปประกอบเป็นอาชีพสามารถนำไปเป็นสินค้าสร้างรายได้ ให้กับเด็กในความอุปการะ โดยมีการจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ในราคาย่อยเยากับผู้ที่สนใจและรักในสุขภาพ ซึ่งมีเด็กในระบบและนอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี


กำลังโหลดความคิดเห็น...