xs
xsm
sm
md
lg

สส. หนุน ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขอนแก่น เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Zero Waste School

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce ลดปริมาณขยะ Reuse ใช้ซ้ำ และ Recycle นำไปแปรรูปใหม่ มาส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เริ่มที่ต้นทาง และขยายผลสร้างความยั่งยืนด้วยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ระดับโรงเรียน
ซึ่งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ตัวอย่างความสำเร็จไปยังโรงเรียนอื่นๆ และชุมชนที่อยู่โดยรอบได้อย่างยั่งยืน ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับโรงเรียน ชุมชน และสังคมไทยของเรา

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จ.ขอนแก่น ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ประเภทโรงเรียนปลอดขยะ ระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส
ด้วยมุ่งหวังให้โรงเรียนสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้กับทุกคนในโรงเรียน ภายใต้ “ศรีฐาน Zero Model” ที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ช่วยลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยนักรบสิ่งแวดล้อม แกนนำนักเรียนจิตอาสาจัดการขยะ ตัวอย่างที่ดีในการดำเนินวิถีปลอดขยะที่ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นและขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ ทำให้ภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2557 - 2561 ขยะจากร้านค้าภายในโรงเรียน ประเภทแก้วน้ำพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก หลอดดูดน้ำ ไม้เสียบลูกชิ้น ลดลงประมาณ 1.85 ล้านชิ้น  ขณะที่ ถุงใส่ลูกชิ้น ลดลงประมาณ 1,000 กิโลกรัม ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อได้มากกว่า 3.9 ล้านบาท
สำหรับ “ศรีฐาน Zero Model” ประกอบด้วยนโยบาย 5 ส 6 กระบวนการ 8 ฐานการเรียนรู้ และ 7 ปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้
5 ส ได้แก่ ส.สำนึกดี ส.สะอาด ส.สุขภาพ ส.สีเขียว และ ส.สู่ชุมชน  
6 กระบวนการ ได้แก่ 1.ชัด 2.แจ้ง 3.เสริม 4.สร้าง 5.แบ่งปัน และ 6.รู้จักพอ
8 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.รู้ปลูกจิต นักจัดการ (ขยะ) 2.ปั้นใบไม้ให้เป็นดิน 3.มากินผักพอเพียง 4.เลี้ยงไก่เหลือขอ  5.น้ำยาปลูกรักษ์ 6.น้ำหมักปราบมาร 7. ธนาคารฝากไม่ถอน และ 8.ขยะสอนอะไรเรา
7 ปัจจัยความสำเร็จ ได้แก่ 1.ยืนหยัด 2.กัดไม่ปล่อย 3.ร้อยงานหลัก 4.ถักทอการเรียนรู้ 5.ควบคู่กระบวนการ 6.น้ำหมักปราบมาร 7.สานเครือข่าย และ 8.ใฝ่พัฒนาตน
กำลังโหลดความคิดเห็น