xs
xsm
sm
md
lg

พก. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายคนพิการ มุ่งฝึกอาชีพเพื่อช่วยคนพิการได้รับบริการทั่วถึง รวดเร็ว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายด้านคนพิการ” เมื่อวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา สถาบันการศึกษา และเยาวชนเครือข่ายจิตอาสา จำนวน 65 คน ได้มีความรู้ ทักษะด้านการ ซ่อมกายอุปกรณ์ อาทิ รถเข็น รถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ

พร้อมเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเยาวชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาฝีมือทักษะอาชีพในชุมชน ในหลักสูตรการผลิตหรือการซ่อมกายอุปกรณ์ รถเข็นสำหรับคนพิการ โดยขอความร่วมมือองค์กรภาคเอกชน หอการค้า สนับสนุนวัสดุหรือปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งคนพิการจะได้รับประโยชน์การบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่อาชีพใหม่ และการสร้างรายได้ในพื้นที่ภาคใต้

การอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี ได้แก่ บทบาทภารกิจของการดำเนินงานเครือข่ายและให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ ประเภทความพิการและการให้ความช่วยเหลือคนพิการ โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวคิดและวิธีการซ่อมกายอุปกรณ์ ความเข้าใจคนพิการในทุกมิติ สถานการณ์การจำลอง คนพิการ การให้ความช่วยเหลือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานด้านคนพิการ การเสริมสร้างจิตสาธารณะในเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา การศึกษาดูงานและเยี่ยมองค์กรคนพิการในพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น