xs
xsm
sm
md
lg

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมว.พม. ผู้แทนชาวบ้าน รัฐมนตรีขวัญใจคนยาก ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ช่วยกลุ่มเปราะบาง-ซ่อมบ้านคนยากจน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การลงพื้นที่ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 หลัง สำหรับครอบครัวที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย มีสภาพที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง ด้วยเงินสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เพื่อซ่อมแซมบ้าน หลังละ 18,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นอกจากนี้ ยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบถุงยังชีพ และเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าผักสวนครัวให้กับผู้นำชุมชน 14 หมู่บ้าน เพื่อนำไปปลูกไว้รับประทานในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

จากนั้นได้เดินทางไปพบปะประชาชนจาก 3 สถาบันหลัก บ้าน วัด โรงเรียน สร้างพลังชุมชน ตามแนวคิด “บวร” ประกอบด้วยพระภิกษุ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีคุณภาพ ด้วยความรู้และทักษะทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน 125 ราย ณ บ้านสวนดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น...