xs
xsm
sm
md
lg

นมไทย-เดนมาร์คขนทัพศิลปินดังบุกเมืองอุทัย จัดเทศกาลดนตรีฉลองวันเด็กแห่งชาติยิ่งใหญ่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นมไทย-เดนมาร์คจัดเทศกาลดนตรี Thai-Denmark Milksic Festival 2019 ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทยและสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการรณรงค์ การบริโภคนมของคนไทย เมื่อเร็วๆนี้จึง ได้มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จัดงานรณรงค์การบริโภคนมด้วยผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ภายใต้ชื่องาน “ไทย-เดนมาร์ค มิ้ลค์สิค เฟสติวัล”ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ จังหวัดอุทัยธานี

สำหรับ “โคนมอาชีพพระราชทาน” เป็นอาชีพอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้ให้แก่เกษตรกรไทย ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนม จะทำให้ชาวไทย ได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า ทั้งยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย ได้มีอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ในด้านการรณรงค์การบริโภคนมของคนไทย ได้มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม การบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น

ด้านดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมรายละเอียดในการจัดงานว่า เพื่อรณรงค์ให้คนไทยโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการดื่มนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงจากน้ำนมโคที่ได้จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทย รวมทั้งมุ่งสร้างการรับรู้ และตอกย้ำให้ประชาชนจดจำคุณประโยชน์ของการบริโภคนม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาอ.ส.คให้ความสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพ โดยผลิตจากน้ำนมโคแท้ 100%ไม่ผสมนมผงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมตามวิสัยทัศน์ของอ.ส.ค.ในการเป็นนมแห่งชาติโดยเป็น Top of Mindในอุตสาหกรรมนมภายในปี 2564 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมประเทศไทยเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบในประเทศไทยและนโยบายด้านการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคนมในสังคมไทยให้เพิ่มมากขึ้น โดยได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มปริมาณการบริโภคนมของคนไทยจากปริมาณ18 ลิตรเป็น25ลิตร/คน/ปีภายในปี2569


กำลังโหลดความคิดเห็น