xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิทินธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ปฏิบัติธรรม “ปัญจบูชา”
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน คอร์ส “ปัญจบูชา” (บูชาพระคุณ 5 ประการ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22-29 ก.ค. โดย พระครูภาวนาวราลังการ วิ. และคณะพระวิปัสสนาจารย์
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-6819-8358, 038-160-509

ฟังธรรม “เจริญมรณานุสติ”
โครงการธรรมทัศน์เพื่อชีวิต ชมรมสารธรรมล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและปฏิบัติธรรม เรื่อง “เจริญมรณานุสติ” โดย พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่ วันที่ 14 ก.ค. เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอธรรมทัศน์ ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 5 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-1716-3960 (คุณหมอดุลยา), 08-1530-6525 (คุณกิ๊ฟ)

ปฏิบัติธรรม “พองยุบ สติปัฏฐาน 4”
ศูนย์ปฏิบัติธรรมชำระจิต บารมีธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตร “พองยุบ สติปัฏฐาน 4” วันที่ 13-17 ก.ค. โดย พระมหาสวัสดิ์ สัจจวาที วัดสว่างอารมณ์ จ.ขอนแก่น
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-0620-2266

อบรมการเจริญสติเพื่อพัฒนาตน
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
วันที่ 7-9 ก.ค. อบรมวิปัสสนากรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา และ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร
วันที่ 14-16 ก.ค. อบรมการเจริญสติเพื่อพัฒนาตน โดย คณะศิษย์ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-312-608, 038-772-944

ฟังธรรม “ฝึกสติออกจากทุกข์”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ มูลนิธิสุปฏิปันโนและชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมงาน “แสดงธรรม ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน” ครั้งที่ 35 วันที่ 16 ก.ค. เวลา 05.00-15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บพิตรพิมุข มหาเมฆ ดังนี้
เวลา 08.20 น. นำเจริญจิตตภาวนา และตอบปัญหาธรรม โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา 13.00 น. นำเจริญจิตตภาวนา และตอบปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น จ.เชียงราย
สอบถามรายละเอียดที่ Email : webmaster@kanlayanatam.com และ Facebook Kanlayanatam

อบรมภาวนา “กลับมารู้สึกตัว”
รพ.สมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม ขอเชิญร่วมอบรมภาวนา หลักสูตร “กลับมารู้สึกตัว” โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดวีรวงศาราม จ.ชัยภูมิ วันที่ 9 ก.ค. เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2702-7353, Email webmaster@kanlayanatam.com หรือ Facebook Kanlayanatam

อบรมวิปัสสนาภาวนา
วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 7-9 ก.ค. เวลา 18.00 น. และอบรมวิปัสสนาภาวนา วันที่ 1-7 ส.ค. เวลา 08.30 น. โดย พระมหาสำเริง สมจิตฺโต
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2221-5149, 08-1555-4009

ฟังธรรมจากพระป่า
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 14-15 ก.ค. กิจกรรม “สนทนาธรรมและเจริญสติ” โดย หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย วัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์
วันที่ 16 ก.ค. เวลา 09.30-11.00 น. โดย พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย และเวลา 13.30-15.00 น. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
วันที่ 21-23 ก.ค. ปฏิบัติธรรม “จิตตภาวนา เพื่อความพ้นทุกข์” โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร
วันที่ 29 ก.ค. เวลา 13.30-15.30 น. โดย พระครูกิตติปัญญาโสภณ (พระอาจารย์ทนง) วัดเขาสนามแจง จ.ลพบุรี
วันที่ 30 ก.ค. เวลา 10.00-11.30 น. พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี และเวลา 15.00-16.30 น. โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2448-3392

ปฏิบัติธรรมเจริญสติ
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ วันที่ 16-22 ก.ค. โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5411-5860

อบรมเจริญสติภาวนา แบบเคลื่อนไหว
กลุ่มมโนมัย ร่วมกับ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ถ.นางลิ้นจี่ กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ตามวันและเวลาดังนี้
วันที่ 16 ก.ค. เวลา 09.00-16.00 น. อบรม “เจริญสติภาวนา แบบเคลื่อนไหว” แนวหลวงพ่อเทียน ครั้งที่ 26 โดย พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และ พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
วันที่ 23 ก.ค. เวลา 09.00-15.30 น. อบรม “วิปัสสนากรรมฐาน แบบอานาปานสติ” ครั้งที่ 31 โดย พระอาจารย์สุชีพ สุธัมโม วัดบุปผาราม กทม.
วันที่ 30 ก.ค. เวลา 09.00-15.30 น. อบรม “เส้นทางนักปฏิบัติ” ครั้งที่ 12 โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2285-4318-9, 09-7017-4087

ฟังธรรมจากพระป่า
ชมรมสุรัตนธรรม ถ.จักรพงษ์ เขตพระนคร กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-18.00 น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมสุรัตนธรรม ดังนี้
วันที่ 9 ก.ค. โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เขาดินหนองแสง จ.จันทบุรี
วันที่ 16 ก.ค. โดย พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่
วันที่ 23 ก.ค. โดย พระอาจารย์ปัญญา นีลวัณโณ วัดเขาตะบองนาค จ.นครสวรรค์
วันที่ 30 ก.ค. โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2542-2750, 0-2282-5541

เจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.ศิริราช กทม. ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 ก.ค. เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-9294

ปฏิบัติธรรม “วัชรธรรมสถาน”
วัชรธรรมสถาน ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม วันที่ 21-23 ก.ค. โดย พระอาจารย์สุธรรม สุมธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ และพระอาจารย์มหาจักรายุทธ สัมปัตโต วัดป่าโนนขุมเงิน
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-0620-2266, 09-0669-8943

ฟังธรรม “สติ”
บ้านขนมนันทวัน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “สติ” โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี วันที่ 29 ก.ค. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสีตาลัย ชั้น 2 ห้องอาหารนั่งกินลม ชมเขาวัง
สอบถามรายละเอียด โทร. 032-419-910, 032-400-148-9

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 199 กรกฎาคม 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น