xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิทินธรรม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลใน “สัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ตึก 72 ปี ชั้น 1 รายละเอียดตามวันเวลา ดังนี้
วันที่ 1 พ.ค. เวลา 12.15-13.30 น. หัวข้อ “วิสาขมาส วิสาขธรรม” โดย ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต วัดรวกบางบำหรุ กทม. และเวลา 16.30-18.00 น. บรรยายและนำปฏิบัติธรรม “ภาวนาสร้างสุขและให้สุข” โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
วันที่ 2 พ.ค. เวลา 12.15-13.30 น. หัวข้อ “ตนที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง” โดย พระภาวนาเขมคุณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรังสี) วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา และเวลา 16.30-18.00 น. หัวข้อ “ธรรมสำคัญ ณ สัตตมหาสถาน” โดย พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
วันที่ 3 พ.ค. เวลา 12.15-13.30 น. หัวข้อ “เจริญสติในชีวิตจริงคือหัวใจของการปฏิบัติ” โดย พระราชกิตติมงคล วิ. (กิตติชัย อภิชโย) วัดโสมนัสวิหาร กทม. และเวลา 16.30-18.00 น. หัวข้อ “ปัจฉิมโอวาทให้ประโยชน์อะไรแก่ชาวโลก” โดย พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล วัดมหาธาตุฯ กทม.
วันที่ 4 พ.ค. เวลา 12.15-13.30 น. หัวข้อ “สาระธรรมจากปุจฉา-วิสัชนา พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ และเวลา 16.30-18.00 น. สนทนาธรรม โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร และ รศ.เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ มจร.วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม
และขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญสติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 17 พ.ค. เวลา 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2419-9294

ฟังธรรมพระกรรมฐานสาย “หลวงปู่มั่น”
ชมรมกลุ่มพุทธธรรมลานทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วันที่ 7 พ.ค. เวลา 18.00 น. โดย หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-4388-2985

อบรมวิปัสสนาอริยสัจจ์
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
วันที่ 5-7 พ.ค. อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดย อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ
วันที่ 9-11 พ.ค. อบรมวิปัสสนาอริยสัจจ์ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ และ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
วันที่ 12-14 พ.ค. อบรมวิปัสสนากรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัด โดย อ.สุทธิวัสส์ คำภา และ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร
วันที่ 23 พ.ค.-1 มิ.ย. อบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูภาวนาสมณวัตร (พระอาจารย์ประจาก), พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร และพระอาจารย์มหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต
สอบถามรายละเอียด โทร. 038-312-608, 038-772-944

ฟังธรรม “พุทธธรรมรามาธิบดี”
ชมรมพุทธธรรมรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กทม. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และฟังธรรมบรรยาย เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระเทพปัญญากวี วัดมกุฏกษัตริยาราม กทม. วันที่ 9 พ.ค. เวลา 06.45-08.30 น. ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 1
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2201-1874

ฟังธรรมจากพระป่า
บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 เขตทวีวัฒนา กทม. ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติธรรม ณ ศาลาไตรสิกขา ตามวันและเวลา ดังนี้
วันที่ 6 พ.ค. และวันที่ 3 มิ.ย. เวลา 14.00-16.00 น. หัวข้อ “กรรมฐานคืออะไร ทำไมจึงต้องปฏิบัติ” โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
วันที่ 7 พ.ค. เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมสนทนาธรรม โดย คุณมาลี ปาละวงศ์
วันที่ 10 พ.ค. เวลา เวลา 19.00-22.00 น. กิจกรรมวันวิสาขบูชา สวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน โดย พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
วันที่ 13 พ.ค. เวลา 14.00-16.00 น. กิจกรรมจิตใสใจสบาย โดย อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
วันที่ 14 พ.ค. เวลา 10.00-11.30 น. พระธรรมเทศนา โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 19-21 พ.ค. เวลา 07.30-20.30 น. ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติภาวนาแบบไป-กลับ หลักสูตร “จิตตภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์” โดย พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร
วันที่ 27 พ.ค. เวลา 13.30-15.00 น. ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม โดย พระอาจารย์ปณต คุณวฑฺโฒ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม
วันที่ 28 พ.ค. เวลา 10.00-11.30 น. ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล สำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุข จ.ชลบุรี และเวลา 13.30-15.30 น. โดย อ.สุภีร์ ทุมทอง
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2448-3392

ฟังธรรม “ธรรมะกับพระอาจารย์นวลจันทร์”
บ้านขนมนันทวัน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ธรรมะกับพระอาจารย์นวลจันทร์” โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ วันที่ 14 พ.ค. เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องสีตาลัย ชั้น 2 ห้องอาหารนั่งกินลม ชมเขาวัง
สอบถามรายละเอียด โทร. 032-419-910-1, 032-400-148-9

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน แบบอานาปานสติ
กลุ่มมโนมัย ร่วมกับ อาคารธรรม ดีรุ่งโรจน์ ถ.นางลิ้นจี่ กทม. ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ตามวันและเวลาดังนี้
วันที่ 7 พ.ค. เวลา 09.00-15.30 น. อบรม “วิปัสสนากรรมฐาน แบบอานาปานสติ” ครั้งที่ 29 โดย พระอาจารย์สุชีพ สุธัมโม วัดบุปผาราม กทม.
วันที่ 21 พ.ค. เวลา 09.00-16.00 น. อบรม “เจริญสติภาวนา แบบเคลื่อนไหว” แนวหลวงพ่อเทียน ครั้งที่ 24 โดย พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป และ พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2285-4318-9, 09-7017-4087

ปฏิบัติธรรมเจริญสติ
วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติ วันที่ 14-20 พ.ค. โดย พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ
สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5411-5860

อานุภาพแห่งศีล
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม 54 กทม. ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “อานุภาพแห่งศีล” โดย นพ.กนก พฤฒิวทัญญู วันที่ 21 พ.ค. และวันที่ 28 พ.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารบุญยง ว่องวานิช สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2455-2525 ต่อ 1203

ฟังธรรม “กายหายร้าย ใจหายโรค”
บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย พุทธปัญญาชมรม จัดโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ขอเชิญฟังธรรม และปฏิบัติธรรม เวลา 12.00-13.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 ดังนี้
วันที่ 3 พ.ค. เรื่อง “ธรรมพัฒนาชีวิต” โดย พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กทม.
วันที่ 17 พ.ค. เรื่อง “อิ่ม” โดย พญ.อมรา มลิลา
วันที่ 24 พ.ค. เรื่อง “อานุภาพของเมตตา” โดย พระมหาสมพร สุนฺทโร วัดพระยายัง กทม.
วันที่ 31พ.ค. เรื่อง “กายหายร้าย ใจหายโรค” โดย พระมหาคม อุชุคคโม วัดสุทัศน์ฯ กทม.
และร่วมนั่งสมาธิภาวนา สร้างสมบุญ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30-19.00 น. ณ หอฉัน ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้น 1
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2677-1901

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 197 พฤษภาคม 2560)
กำลังโหลดความคิดเห็น...