xs
xsm
sm
md
lg

สังคมคนทำดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 รัฐบาล ร่วมกับมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ครั้งที่ 1 โดยมี สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา และองค์กรภาคี ร่วมจัดงานมหกรรม “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน” ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

อานุภาพแห่งความเสียสละ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้กับวิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR ผู้แทนจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนการจัดการแสดงละครปลุกใจรักชาติ เรื่อง “อานุภาพแห่งความเสียสละ” ซึ่งจัดแสดงโดย โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ โรงละครแห่งชาติ

สำนักพุทธฯ ร่วมเซ็น MOU ป้องกันและลดความเสี่ยงจากโคมลอยและบั้งไฟ
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ กับหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ และกรุงเทพมหานคร ณ กองสารนิเทศ กระทรวงคมนาคม

ครอบครัวทิพยร่วมใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 5
นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร และหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย ร่วมทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโครงการ “ครอบครัวชาวทิพยร่วมใจไถ่ชีวิต โค-กระบือ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 16 ตัว โดยมอบให้กับธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ยากจนทั่วประเทศ ได้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ณ ทิพยประกันภัย พระราม 9

เทเวศประกันภัยรับมอบโล่รางวัลองค์กรดีศรีพระนคร
นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล “องค์กรดีศรีพระนคร” จาก ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตพระนคร โล่รางวัลดังกล่าว พิจารณามอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานราชการและประชาชนในเขตพระนครมาโดยตลอด เป็นแบบอย่างอันดียิ่งและควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

อิ่มบุญ สุขใจ
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด มอบเงินจากการจัดโครงการ “อิ่มบุญ สุขใจ” จำหน่ายชุดรอยไทยมหากุศล 999 ชุด เป็นจำนวนเงิน 198,801 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่ และขาดญาติมิตร ณ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

SiPH ร้อยสู่ 1000 ปันข้อดี
รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) โดย ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการ รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รศ.นพ.พัชรพล อุดมเกียรติ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จัดงาน “ร้อยสู่ 1000 ปันข้อดี” ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม จาก 365 ข้อ มาสู่ 1000 ข้อ ในเวลา 1 ปี

ศิริราชมอบโล่เชิดชูเกียรติครูผู้ไร้กล่องเสียง
ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติครูผู้ไร้กล่องเสียง ของชมรมผู้ไร้กล่องเสียง รพ.ศิริราช ที่อุทิศตนในการเดินทางมาช่วยสอนการพูดด้วยหลอดอาหาร โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ณ ห้องประชุม 8009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 8

มอบรถเข็นให้ผู้พิการ
สมศิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม YWCA of Bangkok พร้อมแคทเทอรีน วีโทร์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และคณะภริยาทูต ดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมาคม YWCA of Bangkok และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรถเข็นและกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการชุมชนศิริสุข แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดแถลงข่าวโครงการระดมทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานในการจัดหาทุนสร้าง และได้รับความกรุณาจากพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทโธ) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ มอบของขวัญวันเด็ก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2558 จาก ดร.สมาน โอภาสวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 120,000 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญนำแจกจ่ายแก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยในปีนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาเครื่องเขียนเป็นของขวัญวันเด็ก จำนวน 4,800,000 ชิ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 28,800,000 บาท

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 170 กุมภาพันธ์ 2558)
เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน
อานุภาพแห่งความเสียสละ
สำนักพุทธฯ ร่วมเซ็น MOU ป้องกันและลดความเสี่ยงจากโคมลอยและบั้งไฟ
ครอบครัวทิพยร่วมใจ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ 5
เทเวศประกันภัยรับมอบโล่รางวัลองค์กรดีศรีพระนคร
อิ่มบุญ สุขใจ
SiPH ร้อยสู่ 1000 ปันข้อดี
ศิริราชมอบโล่เชิดชูเกียรติครูผู้ไร้กล่องเสียง
มอบรถเข็นให้ผู้พิการ
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ มอบของขวัญวันเด็ก
กำลังโหลดความคิดเห็น...