xs
xsm
sm
md
lg

ศาลาสรุปข่าว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

• หลวงตามหาบัว เตรียมมอบทองคำ 412 กก. เข้าคลังหลวง
ศิษยานุศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 มกราคม 2553 หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จะมอบทองคำเข้าคลังหลวง ครั้งที่ 15 เพื่อนำไปช่วยชาติ จำนวน 412.5 กิโลกรัม โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพีธีรับมอบ ในเวลา 11.00 น. ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี จากนั้นจะมีการร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุดรธานีด้วย

• สนง.เขตพระนครร่วมกับชาวบวรรังษี เปิดหอกระจายธรรมแห่งแรก
เมื่อเร็วๆนี้ นายเสือชนะ สุดเจริญ ผู้อำนวยการ เขตพระนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดหอ กระจายธรรมชุมชนตรอกบวรรังสี เขตพระนคร โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ วิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยหอกระจายธรรมแห่งนี้จะนำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช มาถ่ายทอดเสียงทุกวัน วันละ 2 ครั้ง หลังเคารพธงชาติเช้าและเย็น นอกจากนี้ภายในหอกระจายธรรมยังได้รวบรวมหลักธรรมคำสอนและหนังสือของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชน ที่สนใจได้ใช้ศึกษาธรรมะ ทั้งนี้ชุมชนต่างๆ สามารถนำรูปแบบของหอกระจายธรรมแห่งนี้ไปปรับใช้ เพื่อช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่

• สามเณรลำพูนเพิ่มมากขึ้น
นายสุรชัย ขยัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า วัดและอารามสงฆ์ในจังหวัดลำพูนมีประมาณ 464 แห่ง ขณะนี้ผู้ปกครองนิยมให้บุตรหลานเข้ามาบวชเรียนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากเดิมจำนวนสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญมี 1,200 รูป แต่ปีนี้เพิ่มเป็น 1,300 รูป เนื่อง จากปัญหาทางเศรษฐกิจ ครอบครัวยากจน อยู่ห่างไกลทุรกันดาร การศึกษายังไม่ทั่วถึง และผู้ปกครองเห็นว่า การได้บวชพระบวชเณร ต้องถือศีล ปฏิบัติธรรม จะได้วิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหลาน ทำให้เป็นคนมีหลักในการครองตน ไม่หันเข้าหาอบายมุข และเด็กมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนต่อได้ถึงระดับปริญญาเอก และสามารถดำรงตนเป็นคนดีของสังคมได้

• มส.มีมติตัดวัดสาขา “หนองป่าพง” ออสเตร เลีย สาเหตุละเมิดระเบียบสงฆ์ บวชภิกษุณี
นายอำนาจ บัวศิริ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ได้รับทราบมติของ คณะสงฆ์วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ที่ให้ถอดวัดโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ออกจากการเป็นสาขาของวัดหนองป่าพง เนื่องจากคณะสงฆ์วัดโพธิญาณ ซึ่งมีพระวิสุทธิสังวรเถร (พระพรหมวังโส) เป็นเจ้าอาวาส ได้ดำเนินการอุปสมบทให้ภิกษุณี ซึ่งถือว่าขัดกับระเบียบของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท ทางคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงจึงมีมติให้ถอดวัดโพธิญาณ ออกจากการเป็นสาขาของวัดหนองป่าพง ซึ่งส่งผลให้วัดดังกล่าวไม่มีต้นสังกัดดูแล และจะไม่ได้รับการดูแลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ รวมทั้งมหาเถรสมาคมด้วย อย่างไรก็ตาม สถานภาพของวัดยังคง อยู่เพราะได้รับการอนุญาตจากประเทศออสเตรเลีย แล้ว แต่ในส่วนของพระธรรมทูตไทยนั้นจะไม่ได้รับการอนุญาตให้จำพรรษาที่วัดโพธิญาณ โดยในเรื่องนี้ พศ.จะได้แจ้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้รับทราบด้วย

• ปราจีนฯ จัดถวายความรู้พระสังฆาธิการ หนุนช่วยงานสังคม-แก้ปัญหายาเสพติด
นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ณ วัดเทพประสิทธิยาราม ว่าจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากคณะสงฆ์ในการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอิ่มบุญ-อิ่มใจ ไหว้พระ 9 วัด สอดรับกับแนวนโยบายของจังหวัดที่จะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้เดินทางมาสักการะพระพุทธรูป พระเกจิอาจารย์ และปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังขอให้คณะสงฆ์ได้หนุนงานพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม การดูแลแหล่งต้นน้ำลำธาร ความเป็นอยู่ของลูกหลานในชุมชนในเรื่องของยาเสพติด และเกมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 110 มกราคม 2553)
กำลังโหลดความคิดเห็น