xs
xsm
sm
md
lg

ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตอนที่ 8

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ธรรมะจากหลวงปู่พุทธะอิสระ

เรื่อง ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ตอนที่ 8 (ตอนจบ)


ละธรรม ๑๐ อย่างไม่ได้ยังไม่ควรเป็นพระอรหันต์

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลยังละธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้ไม่ได้ ก็ไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล ธรรม ๑๐ อย่าง คือ-
๑. ราคะ ความกำหนัดยินดี
๒. โทสะ ความคิดประทุษร้าย
๓. โมหะ ความหลง
๔. โกธะ ความโกรธ
๕. อปนาหะ ความผูกโกรธ
๖. มักขะ ความลบหลู่บุญคุณท่าน
๗. ปลาสะ ความตีเสมอ
๘. อิสสก ความริษยา
๙. มัจฉริยะ ความตระหนี่
๑๐. มานะ ความถือตัว
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! บุคคลยังละธรรม ๑๐ อย่างเหล่านี้แลไม่ได้ ก็ไม่ควรทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.”

พระอรหันต์ไม่ก้าวล่วงฐานะ ๙ ประการ

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! มีฐานะอยู่ ที่นักบวชเจ้าลัทธิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สมณะศากยบุตรอยู่อย่างนี้มีธรรมอันไม่ตั้งมั่น เมื่อนักบวชเจ้าลัทธิอื่นกล่าวอย่างนี้ ท่านพึงกล่าวว่า ผู้มีอายุ ธรรมที่พระผู้มีพระภาค ผู้รู้ผู้เห็น ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงแล้ว บัญญัติแล้วมีอยู่ เป็นธรรมอันไม่พึงก้าวล่วงตลอดชีวิต เหมือนหนึ่งเสาเขื่อน เสาเหล็ก ฝังไว้ลึก ฝังไว้ดีแล้ว เป็นของไม่หวั่นไหว ไม่สั่นสะเทือน ฉะนั้น ผู้มีอายุ ! ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ ผู้มีกิจอันพึงทำได้ทำเสร็จแล้ว วางภาระแล้วมีความต้องการของตนอันบรรลุแล้ว สิ้นกิเลสอันเป็นเหตุมัดไว้ในภพแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพนั้น เป็นผู้ไม่เป็นไปได้ ที่จะก้าวล่วงฐานะ ๙ ประการคือ

๑. ไม่เป็นไปได้ที่จะจงใจฆ่าสัตว์มีชีวิต
๒.ไม่เป็นไปได้ที่จะถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ อัน
กล่าวได้ว่าเป็นอาการของขโมย
๓.ไม่เป็นไปได้ที่จะเสพเมถุนธรรม
๔.ไม่เป็นไปได้ที่จะกล่าวเท็จโดยเจตนา
๕.ไม่เป็นไปได้ที่จะทำการสะสมบริโภคกามเหมือน
เมื่อเป็นคฤหัสถ์ในครั้งก่อน
๖.ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะรัก
๗.ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะชัง
๘.ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะหลง
๙.ไม่เป็นไปได้ที่จะถึงความลำเอียงเพราะกลัว

ผู้มีปัญญาเหมือนมีม้ามีฝีเท้าเร็ว

“ผู้มีปัญญา เมื่อคนทั้งหลายประมาท เขาย่อมเป็นผู้ไม่ประมาท เมื่อคนทั้งหลายหลับ (เพราะกิเลส) เขาย่อมเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมาก ย่อมขึ้นหน้าคนมีปัญญาทรามไป เหมือนม้ามีเท้าเร็ว ขึ้นหน้าม้าที่ไม่มีกำลังไปฉะนั้น.”

 ฟังรายการ ธรรมะกับชีวิต ได้ทุกวัน
          ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น.
          ทาง คลื่นสามัญประจำบ้าน

         
www.managerradio.com 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...