xs
xsm
sm
md
lg

เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะ ตอนที่ 8

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะ ตอนที่ 7

ธรรมจากหลวงปู่พุทธะอิสระ


ห้ามพระเณรในอาวาสนี้ เรียนรู้นอกเหนือจากสิกขา 3 คือสิ่งที่ภิกษุสามเณรจะต้องศึกษา มี ศีล สมาธิ ปัญญา ยกเว้นมีเหตุจำเป็น เช่นการศึกษาพิมพ์ดีด การบัญชี คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องนำมาใช้เผยแผ่ และสร้างสรรค์งานพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและ ถูกต้องตรงแนว อนุญาตให้เรียนภาษาได้แต่ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงจะอนุญาตให้เรียน ห้ามยินดีต่อการได้รับเกียรติยศ ยกย่องหรือฉลองพัดยศ ไม่ว่าจะเป็นพัดยศ หรือเกียรติยศของใครก็ห้ามฉลอง เพราะต้องถือว่า เกียรติยศ ลาภ สักการะ ชื่อเสียงนั้นเป็นเพียงมายาการ และเป็นเครื่องพันธนาการของสรรพสัตว์ ให้ติดในวัตถุทางศาสนาถือว่า เป็นมูดคูดและของสกปรก จะต้องชำระล้างให้หมดไปโดยเด็ดขาดจากอาวาสนี้

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร ต้องมีหน้าที่จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับศาสนา ศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ ศาสนาสถาน ศาสนบุคคลและศาสนธรรม ทั้งกิจกรรมอื่นๆที่จำเป็น กิจกรรมทุกชนิด ประธานกรรมการหรือเลขานุการ หรือคณะบุคคล คณะสงฆ์จะต้องนำเข้ามาสู่ที่ประชุมแจ้งรายละเอียดปรึกษาหารือ หรือบอกวิธีในการปฏิบัติ และค้นหาข้อดีข้อเสีย ขั้นสุดท้ายต้องได้รับสังฆามติหรือ ประชามติ จากที่ประชุมให้เป็นเสียงที่เอกฉันท์ จึงจะทำหรือไม่ทำ และถ้าหากความเห็นส่วนใหญ่ในที่ประชุมให้ทำหลังจากการพิจารณา รวมทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ประธานหรือผู้ทำการแทนแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและกระทำกรรมนั้นๆตามแต่เห็นสมควร

หลักการในการพิจารณาแต่งตั้งผู้กระทำการแทนคณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์และเจ้าอาวาส จะต้องพิจารณาถึงอารมณ์ ความจริงจังและต้องมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เสียสละ จิตใจต้องเอื้ออาทรและการุญ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของชนทั้งหลาย การทั้งหมดที่เป็นมติของกรรมการบริหาร ให้ประธานเลขาธิการ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ ผู้ที่ได้รับเป็นเจ้าอาวาสจะต้อง

1 เป็นเจ้าหน้าที่ทำการแทนหมู่สงฆ์ เช่น เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ในการติดต่อประสานงานการบัญชี และการออกสังคม ระดมความสามัคคี
2 เป็นเจ้าหน้าที่รับภาระ ธุระต่างๆ ในกิจการจำแนกแจกแจงหน้าที่ ให้ทำสรรพกิจอันพึงมีในอาวาสและนอกอาวาส
3 มีตำแหน่งเป็นเลขานุการ กรรมการบริหารวัด
4 การทั้งหมดนี้จะต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและถูกต้อง
5 ภารกิจของเจ้าอาวาสให้อยู่ในความควบคุมดูแลของพระธรรมเถระและพระสังฆเถระ คณะสงฆ์เป็นผู้ที่มีอำนาจชี้ขาดว่า ควรหรือไม่ควร ถูกหรือผิด ถ้าเจ้าอาวาสมิได้เชื่อฟังในมตินั้นๆก็ให้พระธรรมเถระและคณะสงฆ์ ถอดเธอเสียจากตำแหน่งและหน้าที่ ให้คณะสงฆ์แต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งและหน้าที่แทน ส่วนเจ้าอาวาสที่ถูกถอด ให้พระธรรมเถระและคณะสงฆ์ สั่งลงโทษให้เธอทำกิจกรรมต่างๆจนกว่าจะเห็นว่า เธอดีจึงมอบคืนตำแหน่งให้ พร้อมทั้งยกเลิกผู้ทำการแทนเจ้าอาวาสเสีย
(ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสต้องยอมรับว่า ตนเป็นผู้รับใช้หมู่สงฆ์ มิใช่เจ้านาย ให้มีอำนาจตามที่หมู่สงฆ์มอบหมายให้เท่านั้น)
หน้าที่ของพระสังฆเถระ มีหน้าที่จัดการกระทำพัฒนากิจกรรมภายในอาวาส ต้องดูแลสร้างและซ่อมแซม ระวังรักษาสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดในอาวาส ให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสดชื่นอยู่เสมอตลอดเวลา

1 ต้องรักษาให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้ในงานได้ทุกชนิด ทุกเวลา
2 มีหน้าที่รักษาและรับผิดชอบกองคลังวัสดุ อุปกรณ์ของสงฆ์
3 ให้มีอำนาจแต่งตั้งหรือขอรับการแต่งตั้งผู้ร่วมกระทำการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ให้ได้รับความเห็นชอบจาก ถ้าเธอฝืนขืนทำกิจกรรมใดๆโดยมิได้รับการเห็นชอบหรือไร้ความสามารถ กระทำผิดบ่อยๆ ให้เจ้าอาวาสหรือพระธรรมเถระ ถอดเธอเสียจากตำแหน่งให้พระธรรมเถระรักษาการแทนหรือให้พระธรรมเถระมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับหน้าที่แทนจนกว่าจะเห็นว่าเธอดีจึงคืนตำแหน่งให้การทั้งหมดนี้ จะต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ ถูกต้อง ยุติธรรม และ ซื่อสัตย์ สุจริต

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมเถระ ต้องถือว่า เป็นผู้ที่สืบทอดวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธะอิสระ และเป็นผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่อาศัย ใครๆก็จะลบหลู่มิได้ สำหรับพระธรรมะเถระนั้น ต้องหนักในการทำงานและรับผิดชอบต่อพระศาสนาคอยอภิบาลบำรุงดูแล และควบคุมกิจกรรม กิจการของอาวาส ให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ ด้วยความเอื้ออาทร เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งมีหน้าที่ควบคุมดุแลและเผยแผ่หรือสั่งสอนให้การเผยแผ่นั้นๆเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์และถูกต้องตรงแนวต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้ที่ทำหน้าที่รับแขกให้พระธรรมเถระหรือรักษาการแทนเป็นผู้นำการสวดมนต์ การอบรมสั่งสอน เนื่องจากวัดนี้เป็นวัดใหญ่การเป็นผู้นำที่นี่จะต้องมีความสามารถอย่างมาก และต้องทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการบริหารพัฒนา แต่ยังไงๆคนๆเดียวคงไม่สามารถให้ได้ดี และเรียบร้อยลงไปได้ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ และรับผิดชอบตามหน้าที่ ที่ตนมีได้รับการแต่งตั้ง และจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

ยามสามตื่นขึ้นบำเพ็ญเพียร
ยามสุดท้ายออกแวะเวียนโปรดสัตว์
กลับมาสงฆ์น้ำและทำวัตร
ปฏิบัติจัดการพัฒนากิจ
เสร็จสิ้นสนิทจิตกังขา
เล่าเรียนเขียนอ่านผ่านตำรา
บูชาธรรมมาในท่ากู
เร่งผนึกตรึกตนค้นให้พบ
จะได้จบเรื่องจริงสิ่งสงสัย
หากมิได้บำเพ็ญเป็นจัณไร
ก็ให้ตายในไพรพนาภารตรี

กฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ วินัยทั้งสิ้น ให้พระธรรมเถระหรือผู้ที่ได้รับอำนาจจากพระธรรมเถระเป็นผู้ควบคุมชี้ขาดและตัดสินใจ ให้ทุกท่านอาศัยในอาวาสนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามจะละเลยหรือเพิกเฉยมิได้

ฟังรายการ ธรรมะกับชีวิต ได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 05.00 - 06.00 น.
ทาง คลื่นสามัญประจำบ้าน
www.managerradio.com

กำลังโหลดความคิดเห็น...