xs
xsm
sm
md
lg

นักการเมืองที่ควรได้รับเลือก : ผู้ที่เสียสละเพื่อประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: สามารถ มังสังคำว่า นักการเมือง หมายถึงผู้ที่ต้องการมีอำนาจรัฐโดยการเข้ามามีตำแหน่งหน้าที่ในภาครัฐ ทั้งในระบอบประชาธิปไตย และในระบอบเผด็จการ เรียกว่าข้าราชการการเมืองซึ่งแตกต่างจากข้าราชการประจำ ทั้งรูปแบบการเข้ามา และระยะเวลาของการอยู่ในตำแหน่ง กล่าวคือ ในขณะที่ข้าราชการประจำมีอายุการทำงานนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุตามที่กฎหมายกำหนด เว้นไว้แต่จะลาออกเองหรือกระทำความผิดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออก

ส่วนข้าราชการการเมืองมีอายุการทำงานเป็นเทอม 4 ปีหรือ 5 ปีแล้วแต่กฎหมายกำหนด เว้นไว้แต่ว่าลาออกเองหรือกระทำความผิดถูกลงโทษให้พ้นจากตำแหน่งหรือถูกปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยความจำยอม

ทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง จะต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันคือ จะต้องเป็นคนเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทั้งหมดที่ว่ามาคือคุณสมบัติของข้าราชการที่ประเทศและประชาชนต้องการ

แต่ในความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ข้าราชการส่วนหนึ่งในประเทศด้อยพัฒนา และประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย รวมทั้งประเทศไทยด้วย มิได้มีคุณสมบัติของข้าราชการดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้

1. ไม่ทุ่มเทกำลังกายและกำลังสติปัญญาให้กับงานอย่างเต็มที่เท่าที่ข้าราชการควรจะทำ จะเห็นได้จากการใช้เวลาราชการไปทำงานส่วนตัวหรือไม่ก็อู้งาน หรือไม่ทำงานให้เสร็จในเวลาปกติเก็บไว้ทำล่วงเวลา เป็นต้น

2. ทุจริต คอร์รัปชัน ฉ้อราษฎร์บังหลวงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียกรับสินบนจากงานจัดซื้อจัดจ้าง จะเห็นได้ชัดจากโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินมากๆ

ถ้าเปรียบเทียบคุณประโยชน์และความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนจากการกระทำของข้าราชการประจำกับข้าราชการการเมืองแล้ว ข้าราชการการเมืองทำได้มากกว่า ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ทั้งนี้ด้วยเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ข้าราชการการเมือง โดยเฉพาะในระดับรัฐบาลอันได้แก่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ เป็นกำหนดนโยบายและสั่งการให้ข้าราชการประจำไปดำเนินการวางแผน และดำเนินการให้เป็นไปตามที่นโยบายกำหนด

ดังนั้น ถ้านโยบายดี การวางแผนดี และปฏิบัติการดี ประเทศและประชาชนก็จะได้รับประโยชน์

2. ในทางกลับกัน ถ้านโยบายไม่ดีมีวาระซ่อนเร้น แฝงด้วยการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ และข้าราชการประจำไม่กล้าคัดค้านหรือประสานประโยชน์กับข้าราชการการเมือง ด้วยการเอาใจประจบประแจงด้วยหวังยศตำแหน่ง ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนโดยรวม

ดังนั้น นักการเมืองโดยเฉพาะในการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นทั้งปัจจัยบวกและลบต่อการปกครองประเทศ

ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ คน กทม.มีโอกาสเลือกผู้ว่าฯ กทม.เข้ามาเป็นข้าราชการการเมืองในระดับกำหนดนโยบายบริหาร กทม.จึงเป็นโอกาสดีที่คนกรุงเทพฯ จะได้เลือกคนดีและเป็นคนเก่งเข้ามากำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองหลวงแห่งนี้ให้ก้าวหน้าไปในทุกด้าน

ส่วนว่าจะเลือกอย่างไร และจะได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.นั้น ขอให้ดูพฤติกรรมและผลงานที่ผ่านมา อย่าเลือกเพียงเพราะมีวาทกรรมสวยหรู แต่ไม่เคยมีผลงานอันใดเป็นที่ยอมรับในสังคม มีเพียงความฝันอยากให้กรุงเทพฯ เป็นอย่างที่ตนเองให้เป็น โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพของตนเอง และไม่คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมว่าจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ความฝันของตนเองเป็นจริงได้หรือไม่


กำลังโหลดความคิดเห็น