xs
xsm
sm
md
lg

เคาะงบหลักประกันสุขภาพฯปี65วงเงินรวม2.05แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการรายวัน360- ครม.อนุมัติงบฯ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 วงเงินรวม 205,230.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 บรรจุค่าบริการสาธารณสุข สำหรับบริการกรณีโรคโควิด -19 เป้าหมายบริการตรวจคัดกรอง 600,425 คน และบริการรักษาพยาบาล 1,321 คน วงเงินรวม 825.08 ล้านบาทไว้ด้วย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 วงเงินรวม 205,230.21 ล้านบาท แยกเป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 203,027.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 64 คิดเป็นร้อยละ 4.4 และงบประมาณบริหารงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 2,203.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.9

สำหรับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 203,027.10 ล้านบาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายรวม 11 รายการดังนี้ 1.ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว อยู่ที่ 3,363.50 บาทต่อราย จำนวนผู้มีสิทธิ 47,937,000 คน รวมวงเงิน 161,236.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 ,2. ค่าบริการสาธารณสุขผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีสิทธิ 445,964 คน วงเงินรวม 3,918.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 , 3. ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้มีสิทธิจำนวน 68,348 คน วงเงินรวม 10,124.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 , 4. ค่าบริการเพื่อควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ผู้มีสิทธิ์ 3,719,280 คน วงเงินรวม 1,168.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

5.ค่าบริการสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 207 แห่ง รวม 1,490.29 ล้านบาท ,6.ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ผู้มีสิทธิ 169,041 คน รวม1,014.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ,7.ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว (ทีม PHC)เป้าหมาย 2,669,160ครั้ง รวม 421.64 ล้านบาท ,8.ค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,067,900 คน รวม 2,769.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.9 ,9.ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับบริการกรณีโรคโควิด -19เป้าหมายบริการตรวจคัดกรอง 600,425 คน และบริการรักษาพยาบาลจำนวน 1,321 คน รวม 825.08 ล้านบาท

10.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการและผู้ให้บริการเป้าหมาย 1,657 คน โดยรวมผู้ให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 50 คนด้วย วงเงินรวม 283.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.7 และ 11.ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป้าหมาย 66,210,000 คน วงเงินรวม 19,774.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4

นอกจากนี้ ครม.ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุข ในด้านบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับบุคคลในพื้นที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...