xs
xsm
sm
md
lg

ออก พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติฉบับที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ให้นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิต ที่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้ว อยู่ในข่ายการพิจารณาด้วย

วานนี้ (13 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๗๕ และมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.ฎ.ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พ.ร.ฎ.นี้ เรียกว่า “พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

มาตรา ๒ พ.ร.ฎ.นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑) ของมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓(๑) แห่ง พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตที่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วไม่อยู่ในข่าย ได้รับพระราชทานอภัยโทษอีก สมควรให้โอกาสนักโทษเด็ดขาดกลุ่มดังกล่าวได้รับพระราชทานอภัยโทษ เพื่อให้โอกาสกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.ฎ.นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น