xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กตู่"ตั้ง"มีชัย" ปธ.กรรมการ ถกกม.ตำรวจ 2 ฉบับ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"บิ๊กตู่"ลงนามตั้ง 13 อรหันต์ "มีชัย" เป็นประธานกรรมการ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ-พ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญา

วานนี้ (1 ก.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ส.ค. ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... และ ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ... โดยมีใจความ ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา รับร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ฯ และ ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ รวม 2 ฉบับ ที่คณะกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งตามมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติ และเร่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ประกอบกับ ครม.ได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับไปพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจต่อไป โดยให้เสนอนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อตรวจพิจารณา ร่าง กฏหมายดังกล่าวต่อไปนั้น เพื่อให้การพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย และต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... และ ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ...

ในคำสั่งดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายอัชพร จารุจินดา นายสมชาย พงษธา คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ นายธานิศ เกศวพิทักษ์ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ นายประพันธ์ นัยโกวิท นายอุดม รัฐอมฤต นายวรรณชัย บุญบำรุง พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายศุภชัย ยาวะประภาษ และ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

มีรายงานด้วยว่า ในคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการ ดังนี้ 1 . ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ และ ร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 2. เชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...