xs
xsm
sm
md
lg

หวยรัฐ : อบายมุขที่ถูกกฎหมาย

เผยแพร่:   โดย: สามารถ มังสัง


อบายมุข คือ ทางแห่งความเสื่อม ทางที่จะไปสู่ความพินาศหรือเหตุย่อยยับแห่งโภคทรัพย์มี 4 ประการคือ

1. อิตถีธุตตะ ได้แก่ เป็นนักเลงหญิง นักเที่ยวผู้หญิง

2. สุราธุตตะ ได้แก่ นักเลงสุรา นักดื่ม

3. อักขธุตตะ ได้แก่ นักพนัน

4. ปาปมิตตตา ได้แก่ การคบคนชั่วเป็นมิตร

นี่คือคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าด้วยทางแห่งความเสื่อม ซึ่งมีที่มาปรากฏในอังคุตตรนิกาย อัฏธกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ 23

นอกจากได้แสดงถึงความเสื่อม 4 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว พระพุทธองค์ได้แสดงโทษของความเสื่อมทั้ง 4 ประการโดยละเอียด ซึ่งมีที่มาปรากฏในทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ 11

แต่ในที่นี้จะนำมาเสนอเพียงโทษของการเป็นนักเลงสุรา และนักการพนัน เนื่องจากเห็นว่าทางแห่งความเสื่อมทั้ง 2 ประการนี้ ทางรัฐบาลมีส่วนส่งเสริมโดยการอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายได้

1. การติดสุรา และของมึนเมามีโทษ 6 ประการคือ

1) เสียทรัพย์

2) ก่อการทะเลาะวิวาท

3) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค

4) เสียเกียรติ เสียชื่อเสียง

5) ทำให้ไม่รู้สึกอาย (เนื่องจากขาดสติและสัมปชัญญะ)

6) บั่นทอนปัญญา

2. ติดการพนันมีโทษ 6 ประการคือ

1) เมื่อชนะย่อมก่อเวร

2) เมื่อแพ้ก็เสียดายทรัพย์ที่เสียไป

3) เสียทรัพย์

4) เข้าที่ประชุมเขาไม่เชื่อถือ

5) เป็นที่ดูหมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง (เพื่อนฝูงดูถูกดูแคลน)

6) ไม่เป็นที่ประสงค์ของผู้ที่หาคู่ครองให้ลูกของเขา เพราะเห็นว่าเลี้ยงลูกเขาไม่ได้

ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ประชากรของประเทศส่วนใหญ่นับถือพุทธ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์ศาสนูปถัมภก ทั้งรัฐบาลที่บริหารประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธมามกะ มีวัดทางพระพุทธศาสนานับหมื่นๆ วัด และมีพระภิกษุสามเณรนับแสนรูป

ดังนั้น พระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าจนถึงขั้นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของโลกก็ว่าได้ ทั้งนี้จะเห็นได้จากเหตุปัจจัย 2 ประการคือ

1. คณะสงฆ์ไทย ได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ และมีการตั้งวัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

2. ได้มีชาวพุทธจากประเทศต่างๆ เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะที่วัดป่าเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

แต่วันนี้และเวลานี้ คำสอนของพระพุทธศาสนาได้ถูกละเลย และบิดเบือนทั้งจากคฤหัสถ์และพระภิกษุสงฆ์ จึงทำให้คำสอนบางส่วนเสื่อมไป โดยเฉพาะคำสอนอันเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติของคฤหัสถ์ เพื่อทำให้เกิดความสงบสุขของสังคมโดยรวม ทั้งนี้จะเห็นได้จากการอนุญาตให้มีการผลิต และจำหน่ายสุราอย่างแพร่หลาย ทั้งๆ ที่ในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากเมาสุราแล้วขับ ทั้งการดื่มสุรายังเป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมนานัปการ และยังเป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วย เนื่องจากการดื่มสุราบั่นทอนทรัพยากรบุคคลของประเทศ และที่ยิ่งกว่านี้ ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังจะออกหวย 12 นักษัตร โดยอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาหวยเถื่อน ถ้ามีการออกหวยที่ว่านี้จริง ก็เท่ากับว่ารัฐบาลได้มอมเมาประชาชนเพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้เพิ่มจำนวนสลากกินแบ่งจากงวดละ 37 ล้านฉบับเป็น 90 ล้านฉบับมาแล้ว

จากการอนุญาตให้มีการผลิต และจำหน่ายสุราก็ดี การเพิ่มการออกหวยก็ดี เท่ากับรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนก้าวไปสู่ทางแห่งความเสื่อมเพิ่มขึ้น

ดังนั้น จากนี้ไปคำสอนของพระพุทธศาสนาในส่วนที่เกี่ยวกับอบายมุข 4 ประการ จะคงเหลือให้เด็กจดจำและถือปฏิบัติไม่ครบ 4 ถ้าเป็นเช่นนี้ ถือได้ว่ารัฐบาลมีส่วนทำให้ศาสนาเสื่อม
กำลังโหลดความคิดเห็น...