xs
xsm
sm
md
lg

"ดร.อาทิตย์"ชู"พรรคสังคมธรรมาธิปไตย"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ (16ก.ค.) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เผยแพร่อุดมการณ์ และแนวทางการก่อตั้ง "พรรคสังคมธรรมาธิปไตย" เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า เนื่องจากสถานการณ์การเมืองไทยในช่วงกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ได้สร้างความผิดหวังให้แก่สาธารณชน ความเสียหายต่อประเทศชาติ และ ความขัดแย้งทางสังคมการเมืองที่ฝั่งรากลึก นับวันยิ่งทวีความรุนแรง และขยายผลในมุมกว้าง ที่ยากจะเยียวยาได้ นำมาสู่ความถดถอยของประชาธิปไตย ส่งผลกระทบต่อประชาชน พลเมือง ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมอย่างมีแก่นสาร ทั้งๆ ที่ประชาชนพลเมือง เป็นเจ้าของประเทศ และอำนาจอธิปไตยทั้งปวง
ดังนั้น จำเป็นที่จะต้องมีพรรคมวลชนที่เป็น "พรรคทางเลือกที่สาม" ระหว่างฝ่ายรัฐราชการอำนาจนิยม และ ฝ่ายเผด็จการรัฐสภาโดยนายทุนเจ้าของพรรคการเมือง ควรมีทัศนะและท่าทีต่อ“การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง”ที่ชัดเจน คือ ทิศทางกระจายอำนาจ ต่อต้านการผูกขาด เพิ่มการมีส่วนร่วม และเพิ่มอำนาจประชาชน เป็นพรรคเชิงอุดมการณ์แบบสายกลาง ที่เน้นภาคปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม มีเหตุมีผล มองแบบบูรณาการ ไม่ซ้ายตกขอบ ไม่ขวาสุดโต่ง และเหมาะสมกับบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย และสามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติและประชาชนได้
ทั้งนี้ คุณลักษณะของพรรคการเมืองดังกล่าวจะเป็นพรรคการเมืองของประชาชนที่มุ่ง ปฏิรูปเชิงโครงสร้างประเทศไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมทางสังคม และจรรโลงชาติบ้านเมืองให้เป็น "สังคมธรรมาธิปไตย" หรือ "ประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล" เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง
"สังคมธรรมาธิปไตย"ในมุมมองของดร.อาทิตย์ คือ เป็นสังคมที่กำกับด้วยหลัก “ธรรม”หรือ ศีลธรรม และดำเนินการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นสังคมที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการเป็นพลเมืองเจ้าของประเทศ ด้วยองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของการเป็นพลเมืองที่รู้เท่ากัน และคิดเป็นแยกแยะ เป็น เป็นสังคมที่รักษาและพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและยั่งยืน เสริมสร้างความยุติธรรมในสังคม ทั้งพื้นที่ และกลุ่มคนโดยไม่มีถิ่นฐานใด และกลุ่มผู้คนใดตกหล่น หรือถูกทอดทิ้ง เป็นสังคมที่มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง และเป็นธรรม
สำหรับอุดมการณ์พรรคสังคมธรรมาธิปไตยจะสร้างสรรค์สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ดังนี้ 1.มิติด้านสังคม = สังคมสวัสดิการเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน 2. มิติด้านการเมือง = เป็นการเมืองธรรมาธิปไตย ที่กำกับด้วยคุณธรรม ศีลธรรมและธรรมาภิบาล 3.มิติด้านเศรษฐกิจ = เป็นเศรษฐกิจเสรีและเป็นธรรม ลดการผูกขาด มุ่งแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
กำลังโหลดความคิดเห็น...