xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปค.ไม่รับคำร้องรพ.เอกชน เบรกควบคุมยา-รักษาพยาบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้ ( 13 มิ.ย.) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 22 ม.ค. 62 ซึ่งกำหนดให้มีมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22ม.ค.62-21 ม.ค. 63 หรือจนกว่าจะมีการประกาศฉบับใหม่ตามที่ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กับพวกรวม 42 คน ยื่นคำร้อง หลังยื่นฟ้องคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กับพวกรวม 4 คน ขอเพิกถอนประกาศดังกล่าว เฉพาะข้อ 3 (13) ยารักษาโรค (14) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และ (50 ) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกกฎที่ขัดต่อกฎหมายและรธน.
ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองสูงสุด ยกคำขอทุเลา ระบุว่า ประกาศดังกล่าวออกโดยความเห็นชอบของครม. การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการทุเลาการบังคับได้ เมื่อมีองค์ประกอบครบ 3 ประการ คือ 1. กฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น น่าจะไม่ชอบด้วยกม. 2. การให้กฎ หรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป ในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี จนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และ 3. การทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคำสั่งทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดีไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ หรือแก่บริการสาธารณะ เหตุแห่งคดีนี้เกิดจากมีข้อร้องเรียนในเรื่องราคายา และบริการทางการแพทย์มีราคาสูงเกินสมควร คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ เห็นว่ามีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการค้าภายในประเทศจึงกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค เพื่อแก้ปัญหาราคายา และค่ารักษาพยาบาลของ รพ.เอกชนดังกล่าว ให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่าย และได้ออกประกาศดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางฯ ตามมาตรา 9 และ มาตรา 24 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในชั้นนี้ จึงเห็นว่าคณะกรรมการกลางฯ ได้ออกประกาศพิพาท ที่มีฐานะเป็นกฎไปโดยชอบด้วยอำนาจ หน้าที่ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กม. กำหนดแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่ากฎดังกล่าว น่าจะไม่ชอบด้วยกม.
อีกทั้ง เห็นว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 หมวด 3 การกำหนดราคาสินค้าและบริการ มีขั้นตอนตาม มาตรา 24 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการกลางฯ มีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้ และเมื่อประกาศแล้ว คณะกรรมการกลางฯ ยังคงมีหน้าที่ตาม มาตรา 25 ในการกำหนดราคาซื้อหรือ
ราคาจำหน่ายสินค้า หลักเกณฑ์ มาตรการอื่นๆ เกี่ยวกับการกำหนดราคาสินค้า และบริการ ซึ่งในขณะที่สมาคมร.พ.เอกชน และพวกอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าและบริการ คณะกรรมการกลางฯยังมิได้กำหนดมาตรการในรายละเอียดเรื่องราคาสินค้าหรือบริการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังไม่มีมาตรการใดๆ มาบังคับสมาคมร.พ.เอกชน และพวกต้องปฏิบัติในการเรียกเก็บค่ายาและค่ารักษาพยาบาลจากผู้รับการรักษาพยาบาลในอัตราใด จึงไม่อาจถือได้ว่า หากให้ประกาศฯดังกล่าวใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคมรพ.เอกชน และพวกจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง กรณีคำขอทุเลาการบังคับตามกฎนี้จึงเป็นคำขอที่ไม่ครบหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามกฎพิพาท ตามคำขอของสมาคม รพ.เอกชนและพวกได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...