xs
xsm
sm
md
lg

เปิดรายชื่อ ส.ส. 350 เขต จาก 77จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วานนี้(25 มี.ค) สำนักงานกกต. เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 อย่างไม่เป็นทางการ 95% รวม 350 เขต จาก 77 จังหวัด โดยพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.จำนวน 137 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐ ได้ 97 ที่นั่ง พรรคภูมิใจไทย ได้ 39 ที่นั่ง พรรคประชาธิปัตย์ 33 ที่นั่ง พรรคอนาคตใหม่ 30 ที่นั่ง พรรคชาติไทยพัฒนา 6 ที่นั่ง พรรคประชาชาติ 6 ที่นั่ง พรรคชาติพัฒนา 1 ที่นั่ง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1 ที่นั่ง
ทั้งนี้ จำนวน ส.ส.เขต แต่ละภาค แบ่งได้ ดังนี้ กทม. 30 เขต ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ 12 เขต เพื่อไทย 9 เขต อนาคตใหม่ 9 เขต ภาคกลาง 122 เขต ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ 36 เขต เพื่อไทย 15 เขต อนาคตใหม่ 15 เขต ภูมิใจไทย 13 เขต ประชาธิปัตย์ 8 เขต ชาติไทยพัฒนา 5 เขต ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 116 เขต ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 84 เขต ภูมิใจไทย 16 เขต พลังประชารัฐ 11 เขต ประชาธิปัตย์ 2 เขต อนาคตใหม่ 1 เขต ชาติพัฒนา 1เขต ภาคเหนือ 62 เขต ได้แก่ พรรคเพื่อไทย 29 เขต พลังประชารัฐ 25 เขต อนาคตใหม่ 5 เขต ภูมิใจไทย 2 เขต ประชาธิปัตย์ 1 เขต ภาคใต้ 50 เขต ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ 22 เขต พลัง ประชารัฐ 13 เขต ภูมิใจไทย 8 เขต ประชาชาติ 6 เขต รวมพลังประชาชาติไทย 1 เขต

สำหรับการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด แบบรายจังหวัด / เขต อย่างไม่เป็นทางการ มีดังนี้
1 . จ.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายปัญญา จีนาคำ พลังประชารัฐ , 2. จ.เชียงราย เขต 1 นายเอกภพ เพียรพิเศษ อนาคตใหม่ เขต 2 นายวิศิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย เขต 3 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เพื่อไทย เขต 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เพื่อไทย เขต 5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เพื่อไทย เขต 6 นายพีรเดช คาสมุทร อนาคตใหม่ เขต 7 น.ส.ละออง ติยะไพรัช เพื่อไทย , 3 จ.ลำปาง เขต 1 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย เขต 2 นายไพโรจน์ โล่สุนทร เพื่อไทย เขต 3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย เขต 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ เพื่อไทย , 4. จ. อุตรดิตถ์ เขต 1 นายกนก ลิ้มตระกูล เพื่อไทย เขต 2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เพื่อไทย , 5 จ.น่าน เขต 1 นางสิรินทร รามสูต เพื่อไทย เขต 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว เพื่อไทย เขต 3 นายณฐัพงษ์ สุปริยศิลป์ เพื่อไทย
6. จ. แพร่ เขต 1 นายเอกการ ซื่อทรงธรรม อนาคตใหม่ เขต 2 นายกฤติดนัย สันแก้ว อนาคตใหม่ , 7.จ. พะเยา เขต 1 นายธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ เขต 2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เพื่อไทย เขต 3 นายจีรเดช ศรีวิราช พลังประชารัฐ , 8. จ. เชียงใหม่ เขต 1 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เพื่อไทย เขต 2 นายนพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย เขต 3 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม เพื่อไทย เขต 4 นายวิทยา ทรงคา เพื่อไทย เขต 5 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย เขต 6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เพื่อไทย เขต 7 นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เพื่อไทย เขต 8 นายสุรพล เกียรติไชยากร เพื่อไทย เขต 9 นายศรีเรศ โกฏิคำลือ เพื่อไทย 9. จ. ลำพูน เขต 1 นายสงวน พงษ์มณี เพื่อไทย เขต 2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ เพื่อไทย , 10. จ.ตาก เขต 1 นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พลังประชารัฐ เขต 2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ประชาธิปัตย์ เขต 3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข พลังประชารัฐ ,
11. จ. สุโขทัย เขต 1 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ พลังประชารัฐ เขต 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พลังประชารัฐ เขต 3 นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ภูมิใจไทย , 12. จ. พิจิตร เขต 1 นายพรชัย อินทร์สุข พลังประชารัฐ เขต 2 นายภูดิท อินสุวรรณ์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสุรชาติ ศรีบุศกร พลังประชารัฐ , 13.จ. กำแพงเพชร เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ พลังประชารัฐ เขต 2 พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายอนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ เขต 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พลังประชารัฐ,14.จ. พิษณุโลก เขต 1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อนาคตใหม่ เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา เพื่อไทย เขต 3 นายอนุชา น้อยวงค์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายนิยม ช่างพินิจ เพื่อไทย เขต 5 นายมานัส อ่อนอ้าย พลังประชารัฐ , 15. จ.เลย เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เพื่อไทย เขต 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เพื่อไทย เขต 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ ภูมิใจไทย ,
16. จ.บึงกาฬ เขต 1 นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ เพื่อไทย เขต 2 นายไตรรงค์ ติธรรม เพื่อไทย , 17.จ. อุดรธานี เขต 1 นายศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย เขต 2 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ เพื่อไทย เขต 3 นายขจิตร ชัยนิคม เพื่อไทย เขต 4 นางอาภรณ์ สาราคา เพื่อไทย เขต 5 นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เพื่อไทย เขต 6 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น เพื่อไทย เขต 7 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายศรีงาม เพื่อไทย เขต 8 นางเทียบจุฑา ขาวขา เพื่อไทย , 18. จ.หนองคาย เขต 1 นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เพื่อไทย เขต 2 นางสาวชนก จันทาทอง เพื่อไทย เขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด เพื่อไทย , 19. จ.สกลนคร เขต 1 นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย เพื่อไทย เขต 2 นายนิยม เวช กามา เพื่อไทย เขต 3 นายพัฒนา สัพโส เพื่อไทย เขต 4 นางอนุรักษ์ บุญศล เพื่อไทย เขต 5 น.ส.สกุณา สาระนันท์ เพื่อไทย เขต 6 นายเกษม อุประ เพื่อไทย 20. จ.กาฬสินธ์ เขต 1 นางบุญรื่น ศรีธเรศ เพื่อไทย เขต 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เพื่อไทย เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล เพื่อไทย เขต 4 นายพีระเพชร ศิริกุล เพื่อไทย เขต 5 นายประเสริฐ บุญเรือง เพื่อไทย
21. จ.เพชรบูรณ์ เขต 1 น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พลังประชารัฐ เขต 2 นายจักรัตน์ พั้มช่วย พลังประชารัฐ เขต 3 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พลังประชารัฐ เขต 5 นายเอี่ยม ทองใจสด พลังประชารัฐ , 22. จ.ขอนแก่น เขต 1 นายฐิตินันท์ แสงนาค อนาคตใหม่ เขต 2 นายวัฒนา ช่างเหลา พลังประชารัฐ เขต 3 นายจตุพร เจริญเชื้อ เพื่อไทย เขต 4 นางมุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย เขต 5 นายภาควัต ศรีสุรพล เพื่อไทย เขต 6 นายสิงหภณ ดีนาง เพื่อไทย เขต 7 นายนวัธ เตาะเจริญสุข เพื่อไทย เขต 8 น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร เพื่อไทย เขต 9 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ เพื่อไทย เขต 10 นายบัลลังก์ อรรณนพพร เพื่อไทย , 23. จ.นครพนม เขต 1 นายศุภชัย โพธิ์สุ ภูมิใจไทย เขต 2 นางมนพร เจริญศรี เพื่อไทย เขต 3 นายไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย เขต 4 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย , 24.จ. หนองบัวลำภู เขต 1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ เพื่อไทย เขต 2 นายไชยา พรหมา เพื่อไทย เขต 3 นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เพื่อไทย, 25. จ.ชัยภูมิ เขต 1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เพื่อไทย เขต 2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายมานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย เขต 5 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เพื่อไทย เขต 6 นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เพื่อไทย
26. จ.อำนาจเจริญ เขต 1 นางสมหญิง บัวบุตร เพื่อไทย เขต 2 นายดะนัย มะหิพันธ์ เพื่อไทย , 27. จ.สุรินทร์ เขต 1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย เขต 2 นายณัฏพล จรัสรพีพงษ์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายคุณากร ปรีชาชนะภัย เพื่อไทย เขต 4 นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เพื่อไทย เขต 5 นายมานิตย์ สังข์พุ่ม เพื่อไทย เขต 6 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ เพื่อไทย เขต 7 นายชูศักดิ์ แอกทอง เพื่อไทย , 28. จ.ยโสธร เขต 1 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ เพื่อไทย เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ เพื่อไทย เขต 3 นายธนกร ไชยกุล เพื่อไทย 29. จ.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ชาติไทยพัฒนา เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง เพื่อไทย เขต 3 นายนิรมิต สุจารี เพื่อไทย เขต 4 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เพื่อไทย เขต 5 น.ส.จิราพร สินธุไพร เพื่อไทย เขต 6 นายกิตติสมทรัพย์ เพื่อไทย เขต 7 นายศักดา คงเพชร เพื่อไทย 30. จ. บุรีรัมย์ 1 นาย
สนอง เทพอักษรณรงค์ ภูมิใจไทย เขต 2 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ ภูมิใจไทย เขต 3 นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ภูมิใจไทย เขต 4 นายโสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย เขต 5 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา ภูมิใจไทย เขต 6 นายไตรเทพ งามกมล ภูมิใจไทย 7นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ภูมิใจไทย เขต8 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี ภูมิใจไทย
31. จ.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ภูมิใจไทย เขต 2 นายสุชาติ ชาญประดิษฐ์ เพื่อไทย เขต 3 นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เพื่อไทย เขต 4 นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เพื่อไทย เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุล เพื่อไทย เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ เพื่อไทย เขต 7 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ภูมิใจไทย เขต 8 นางผ่องศรี แซ่จึง เพื่อไทย 32.จ. อุบลราชธานี เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์ เขต 3 น.ส.กิตติ์ธญัญา วาจาดี เพื่อไทย เขต 4 นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ เพื่อไทย เขต 5 นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ เพื่อไทย เขต 6 นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พลังประชารัฐ เขต 7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เพื่อไทย เขต 8 น.ส.แนน บุณย์ธิตา สมชัย ประชาธิปัตย์ เขต 9 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช เพื่อไทย เขต 10 นายสมคิด เชื้อคง เพื่อไทย 33. จ.มหาสารคาม เขต 1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เพื่อไทย เขต 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ เพื่อไทย เขต 3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เพื่อไทย เขต 4 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เพื่อไทย เขต 5 นายสุทิน คลังแสง เพื่อไทย , 34. จ. มุกดาหาร เขต 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เพื่อไทย เขต 2 นายบุญฐิน ประทุมลี เพื่อไทย 35.จ. ตราด เขต 1 นายศักดินัย นุ่มหนู อนาคตใหม่
36. จ.นครราชสีมา เขต 1 นายเกษม ศุภรานนท์ พลังประชารัฐ เขต 2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ชาติพัฒนา เขต 3 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เพื่อไทย เขต 4 นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ เขต 5 นายโกศล ปัทมะ เพื่อไทย เขต 6 นายอิธรัฐ รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ เขต 7 นางทัศนียา รัตนเศรษฐ พลังประชารัฐ เขต 8 นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พลังประชารัฐ เขต 9 นายอภิชา เลิศพชรกมล ภูมิใจไทย เขต 10 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ภูมิใจไทย เขต 11 นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ เขต 12 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เพื่อไทย เขต 13 นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ภูมิใจไทย เขต 14 นายสุชาติ ภิญโญ เพื่อไทย 37. จ.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ อนาคตใหม่ เขต 2 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสุชาติ ตันเจริญ พลังประชารัฐ เขต 4 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ อนาคตใหม่ , 38. จ.ระยอง เขต 1 นายสาธิต ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ประชาธิปัตย์ เขต 3 นายธารา ปิตุเตชะ ประชาธิปัตย์ เขต 4 นายสม พงษ์โสภณ พลังประชารัฐ 39.จ. ลพบุรี เขต 1 นายประทวน สุทธิอำนวยเดช พลังประชารัฐ เขต 2 น.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ภูมิใจไทย เขต 3 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เพื่อไทย เขต 4 นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ภูมิใจไทย 40. จ. ลบุรี เขต 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น พลังประชารัฐ เขต 2 ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง พลังประชารัฐ เขต 3 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พลังประชารัฐ เขต 5 นายขวัญเลิศ พานิชมาท อนาคตใหม่ เขต 6 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ อนาคตใหม่ เขต 7 น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ อนาคตใหม่ เขต 8 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พลังประชารัฐ
41.จ. นครสวรรค์ เขต 1 นายภิญโญ นิโรจน์ พลังประชารัฐ เขต 2 นายวีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ เขต 3 นายสัญญา นิลสุพรรณ พลังประชารัฐ เขต4 นายมานพ ศรีผึ้ง ภูมิใจไทย เขต 5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ เพื่อไทย เขต6. นายนิโรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ 42. จ.ปราจีนบุรี เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ ภูมิใจไทย เขต 2 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ ภูมิใจไทย เขต 3 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ภูมิใจไทย 43. จ.นครนายก เขต 1 นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย , 44. จ.สระแก้ว เขต 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง พลังประชารัฐ เขต 2 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง เขต 3 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พลังประชารัฐ 45 จ.จันทบุรี เขต 1 พ.ต.ท. ฐนภัทร กิตติวงศา อนาคตใหม่ เขต 2 นายจารึก ศรีอ่อน อนาคตใหม่ เขต 3 น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน อนาคตใหม่
46.จ.สระบุรี เขต 1 น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ เขต 2 นายสมบัติ อำนาคะ พลังประชารัฐ เขต 3 นายองอาจ วงษ์ประยูร เพื่อไทย 47.จ.อุทัยธานี เขต 1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย เขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ภูมิใจไทย , 48. จ. สิงห์บุรี เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พลังประชารัฐ 49.จ. สมุทรสงคราม เขต 1 น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์ , 50. จ.อ่างทอง เขต 1 นายภราดร ปริศนานันทกุล ภูมิใจไทย
  51. จ. ชัยนาท เขต 1 นายอนุชา นาคาศัย พลังประชารัฐ เขต 2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พลังประชารัฐ , 52.จ. เพชรบุรี เขต 1 นายกฤษณ์ แก้วอยู่ พลังประชารัฐ เขต 2 นายสาธิต อุ๋ยตระกูล พลังประชารัฐ นายสุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ , 53.จ. ราชบุรี เขต 1 น.ส.กุลวลี นพอมรมบดี พลังประชารัฐ เขต 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจน พลังประชารัฐ เขต 3 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พลังประชารัฐ เขต 4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประชาธิปัตย์ เขต 5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย ,54. จ. สุมทรสาคร เขต 1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก อนาคตใหม่ นายสมัคร ป้องวงษ์ อนาคตใหม่ เขต 3 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พลังประชารัฐ 55.จ. กรุงเทพมหานคร เขต 1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พลังประชารัฐ เขต 2 น.ส.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พลังประชารัฐ เขต 3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน อนาคตใหม่ เขต 4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ เขต 5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เพื่อไทย เขต 6 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ พลังประชารัฐ เขต 7 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษา โรจน์ พลังประชารัฐ เขต 8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พลังประชารัฐ เขต 9 นายสิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ เขต 10 นายการุณ โหสกุล เพื่อไทย เขต 11 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เพื่อไทย เขต 12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย เขต 13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ เขต 14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย เขต 15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ พลังประชารัฐ เขต 16 นายจิรายุ ห่วงทรัยพ์ เพื่อไทย เขต 17 นายศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ เขต 18 น.ส.ธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย เขต 19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พลังประชารัฐ เขต 20 นายมณฑล โพธิ์คาย อนาคตใหม่ เขต 21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ อนาคตใหม่ เขต 22นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่ เขต 23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่ เขต 24 นายทศพร ทองศิริ อนาคตใหม่ เขต 25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อนาคตใหม่ เขต 26 นายวัน อยู่บำรุง เพื่อไทย เขต 27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ อนาคตใหม่ เขต 28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อนาคตใหม่ เขต 29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อ ไทย เขต 30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พลังประชารัฐ
56. จ.สุพรรณบุรี เขต 1 นายสรชัด สุจิตต์ ชาติไทยพัฒนา เขต 2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา เขต 3 นายประภัตร โพธสุธน ชาติ ไทยพัฒนา เขต 4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทยพัฒนา , 57. จ.นนทบุรี เขต1 นางเจริญ เรี่ยวแรง พลังประชารัฐ เขต 2 นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ เพื่อไทย เขต 3 นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เพื่อไทย เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร เพื่อไทย เขต 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เพื่อไทย เขต 6 นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ เพื่อไทย , 58. จ.กาญจนบุรี เขต 1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ เขต 2 นายสมเกียรติ วอนเพียร พลัง ประชารัฐ เขต 3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ภูมิใจไทย เขต 4 นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พลัง ประชารัฐ เขต 5 นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ พลัง ประชารัฐ 59. จ. สมุทรปราการ เขต1 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พลังประชารัฐ เขต 2 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พลังประชารัฐ เขต 3 น.ส.ภริม พลูเจริญ พลังประชารัฐ เขต 4 นายวุฒินันท์ บุญชู อนาคตใหม่ เขต 5 นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก พลังประชารัฐ เขต 6 นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ พลังประชารัฐ เขต 7 น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ พลังประชารัฐ, 60. จ. นครปฐม เขต 1 พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายพาณุ วัฒน์ สะสมทรัพย์ ชาติไทยพัฒนา เขต 3 น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา อนาคตใหม่ เขต 4 นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พลังประชารัฐ เขต 5 นางจุมพิตา จันทรขจร อนาคตใหม่
61. จ. ปทุมธานี เขต 1 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เพื่อไทย เขต 2 นายศุภชัย นพขำ เพื่อไทย เขต 3 นายอนาวิล รัตนสถาพร อนาคตใหม่ เขต 4 นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ เพื่อไทย เขต 5 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร เพื่อไทย เขต 6 นายพิษณุ พลธี ภูมิใจไทย , 62. จ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ภูมิใจไทย เขต 2 นายนพ ชีวานันท์ เพื่อไทย เขต 3 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ภูมิใจไทย เขต 4 นายจิรทัศ ไกรเดชา เพื่อไทย 63. จ.ระนอง เขต 1 นายคงกฤษ ฉัตร มาลีรัตน์ ภูมิใจไทย , 64. จ.ปัตตานี เขต 1 นายอันวาร์ สาและประชาธิปัตย์ เขต 2 นายอับดุลบาซิม อาบู ภูมิใจไทย เขต 3 นายอนุมัติ ซูสารอประชาชาติ เขต 4 นาย สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ประชาชาติ , 65. จ. ยะลา เขต 1 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พลังประชารัฐ เขต 2 นายซูการ์โน มะทา ประชาชาติ เขต 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง ประชาชาติ
66. จ.ประจวบคิรีขันธ์ เขต 1 นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒน์ศักดิ์ เพื่อไทย เขต 3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ประชาธิปัตย์ 67.จ. นครศรีธรรมราช เขต 1 นายรงค์ บุญสวยขวัญ พลังประชารัฐ เขต 2 นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง พลังประชารัฐ เขต 3 นายเทพไท เสนพงศ์ ประชาธิปัตย์ เขต 4 นายประกอบ รัตนพันธ์ ประชาธิปัตย์ เขต 5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์ เขต 6 นายชัยชนะ เดชเดโช ประชาธิปัตย์ เขต 7 นายสายัณห์ ยุติธรรม พลังประชารัฐ เขต 8 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประชาธิปัตย์ 68. จ.ภูเก็ต เขต 1 นายสุทา ประทีป ณ ถลาง พลังประชารัฐ เขต 2 นายนัทธี ถิ่นสาคู พลังประชารัฐ 69. จ. พัทลุง เขต 1 นายภูมิศิษฏ์ คงมี ภูมิใจไทย เขต 2 นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ภูมิใจไทย เขต 3 นายนริศขา นุรักษ์ ประชาธิปัตย์ ,70 .จ.ตรัง เขต 1 นายนิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ประชาธิปัตย์ เขต 3 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ประชาธิปัตย์
71. จ. สตูล เขต 1 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ภูมิใจไทย เขต 2 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ภูมิใจไทย, 72 .จ.ชุมพร เขต 1 นายชุมพล จุลใส ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย ประชาธิปัตย์ เขต 3 นายสุพล จุลใส รวมพลังประชาชาติไทย 73 .จ.พังงา เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์ , 74.จ. กระบี่ เขต 1 นายสาคร เกี่ยวข้อง ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ภูมิใจไทย 75.จ. นราธิวาส เขต 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พลังประชารัฐ เขต 2 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พลังประชารัฐ เขต 3 นายกูเฮง ยาวอหะซัน ประชาชาติ เขต 4 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประชาชาติ
76 .จ.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ประชาธิปัตย์ เขต 2 นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี ประชาธิปัตย์ เขต 3 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ ประชาธิปัตย์ เขต 4 นายสมชาติ ประดิษฐพร ประชาธิปัตย์ เขต 5 นายสินิตย์ เลิศไกร ประชาธิปัตย์ เขต 6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ประชาธิปัตย์ 77.จ. สงขลา เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ พลังประชารัฐ เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พลังประชารัฐ เขต 3 นายพยม พรหมเพชร พลังประชารัฐ เขต 4 ร.ต.อ. อรุณ สวัสดี พลังประชารัฐ เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประชาธิปัตย์ เขต 6 นายถาวรเสนเนียม ประชาธิปัตย์ เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ภูมิใจไทย เขต 8 พ.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ ประชาธิปัตย์
กำลังโหลดความคิดเห็น...