xs
xsm
sm
md
lg

คนดัง-บิ๊กทหาร แห่สมัคร กสทช.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วานนี้ (15 ม.ค.) ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น กรรมการ กสทช. รวม 7 ด้านๆ ละ 1 คน ประกอบด้วย 1. ด้านกิจการกระจายเสียง 2. ด้านกิจการโทรทัศน์ 3. ด้านกิจการโทรคมนาคม 4. ด้านวิศวกรรม 5. ด้านกฎหมาย 6. ด้านเศรษฐศาสตร์ และ 7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 86 คน รายชื่อ ดังนี้
1. ด้านกิจการกระจายเสียง 9 คน มี 1. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ 2. ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ กสทช. 3. นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ตี้ ผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง 4. นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส 5.พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร อดีตรองผบ.ทสส. 6. พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ ผอ.กองกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม 7. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก 8. นายไพทูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 9.ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ อดีต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ด้านกิจการโทรทัศน์ 9 คน 1. พล.ต.วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผอ.ฝ่ายนโยบายและแผน ททบ.5 2. นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. 3. พล.อ.ศักดา แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 4. พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์ ขรก.บำนาญ สังกัดกองทัพบก 5. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. 6. ายณภัทร วินิจฉัยกุล รอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. 7. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท. 8. นายจำลอง สิงห์โตงาม อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 9. พล.ท.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี ผอ.ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
3. ด้านกิจการโทรคมนาคม 12 คน 1. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท.โทรคมนาคม 2. นายสุพจน์ เธียรวุฒิ อดีต ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 3. นายอธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีมหานคร 4. พ.อ.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ นายทหารปฏิบัติการ กองบัญชาการกองทัพไทย 5. นายทศพร ซิมตระการ ปฏิบัติงาน กสทช. รองผู้จัดการใหญ่ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 6. นายอานนท์ ทับเที่ยง กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ทีโอที 7. พล.ท. มณฑล ปราการสมุทร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร 8. นายวุฒิดนัย ฐิตะกสิกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที 9. พล.ท.สมศักดิ์ ต่างท้วม อดีตหัวหน้ากิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคม กลาโหม 10. นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที 11.นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล อดีตผู้ว่าฯ รฟม. อดีตรอง บมจ. ไทยคม 12. นายไพโรจน์ ตั้งอาษาศิลป์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการ ยุติธรรม และกิจการตำรวจ
4. ด้านวิศวกรรม 11 คน 1. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด 2. พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน ทหารกองหนุน (ข้าราชการบำนาญ) 3. ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาทะ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัท เอซีทีโมบาย จำกัด 4. พล.อ.ต.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 5. พล.อ.อ.เอกรัฐ ษรานุรักษ์ อดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 6. พล.อ.ต.ศ.ดร.วินัย จันทร์เปล่ง รอง ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศฯ 7. นายสุวัฒน์ เทพสุทิน ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทอินทิเกรทเชอร์ 8. นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 9. พ.อ.รศ.ดร. ผเดิม หนังสือ รศ. สกศ. ร.ร. จปร. 10. รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ รองศาสตราจารย์ / รองอธิการบดี / อดีตคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12. นายปรเมศวร์ กุมารบุญ วุฒิวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร / กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5. ด้านกฎหมาย 18 คน 1. ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อาจารย์ประจำพิเศษ สาขานิติศาสตร์ มสธ. 2. พ.ต.อ.ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ ข้าราชการบำนาญ 3. นายประพันธ์ คูณมี อนุกรรมการพิจารณา อนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง 4. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด 5. นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 6. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. 7. พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ด้านกระบวนการยุติธรรม) 8. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล รอง ผอ.สำนักงบประมาณ 9. นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพฯ 10. พล.ต.สุพิชาติ เสนานุรักษ์ ที่ปรึกษาประจำ กสทช. 11. พล.ต.ท.ดร. กรีรินทร์ อินทร์แก้ว จเรตำรวจ 12.นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 13.นายสรจักร เกษมสุวรรณ อดีตกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 14. นายสุจิต จงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิกรมที่ดิน) 15.นายสมชัย ทรัพย์ศิริผล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ / อนุกรรมการ กสทช. 16.พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย17.นายเจริญ คัมภีรภาพ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญา ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร 18.นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6. ด้านเศรษฐศาสตร์ 9 คน 1. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม คณะกรรมการกฤษฎีกา 2. นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 50 3. พล.อ.ณัฎฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก 4. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร ข้าราชการบำนาญ 5. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 6. หม่อมหลวง กรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผอ.ศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร ม.รังสิต 7. ผศ.ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. 8. นางทรงพร โกมลสุรเดช เกษียณอายุราชการ 9. นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 18 คน 1. นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค 3. พล.อ.ภุชพงษ์ พงษ์ศิริ ข้าราชการบำนาญ 4. รศ.นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล 5.ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ประธานสภาอาจารย์ ม.สงขลานครินทร์ 6.นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) 7. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 8. นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9. นายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ นายกสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ / ที่ปรึกษาประจำ กสทช. 10. นายปริญญา ศิริสารการ ประธานมูลนิธิประกายสิทธิ 11. นายบรรจง บุญรัตน์ รองนายกคนที่ 2 สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 12. ดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัด อุบลราชธานี 13. นายจิรชัย มูลทองโร่ย อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 14. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล อดีตผู้บังคับการ ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 15. นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการ / อดีตผู้เชี่ยวชาญ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 16. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหดิดล 17. พล.อ.ทรงบุญ วุฒิวงศ์ ข้าราชการบำนาญ 18. นายจิติภัทร์ บุญสม ผอ.ส่วนประสานงานภาครัฐ และเอกชน (สคบ.)
สำหรับขั้นตอนจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ก่อนที่จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบ มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...